i python loop

### Python Loops: Hướng dẫn của người mới bắt đầu

Các vòng lặp là một phần cơ bản của lập trình và chúng được sử dụng để lặp lại một khối mã một số lần nhất định.Trong Python, có ba loại vòng chính:

*** Vòng lặp trong khi ** lặp lại một khối mã miễn là một điều kiện nhất định là đúng.
*** Các vòng lặp ** lặp lại trên một chuỗi các mục, chẳng hạn như một danh sách hoặc một tuple.
*** Vòng lặp lồng nhau ** Kết hợp hai hoặc nhiều vòng thành một.

Chúng tôi sẽ xem xét từng loại vòng lặp này chi tiết hơn dưới đây.

#### Vòng lặp trong khi

Vòng lặp trong khi là loại vòng lặp đơn giản nhất trong Python.Nó lặp lại một khối mã miễn là một điều kiện nhất định là đúng.Cú pháp trong vòng một thời gian như sau:

`` `
Trong khi điều kiện:
# làm việc gì đó
`` `

Ví dụ: mã sau in các số từ 1 đến 10:

`` `
i = 1
Trong khi tôi <= 10:
in (i)
i += 1
`` `

#### The For Loop

Các vòng lặp lặp lại trên một chuỗi các mục, chẳng hạn như một danh sách hoặc một tuple.Cú pháp cho A For Loop như sau:

`` `
Đối với mục theo trình tự:
# Làm gì đó với mục
`` `

Ví dụ: mã sau in các mục trong danh sách:

`` `
Trái cây = ["Apple", "chuối", "anh đào"]]]
Đối với trái cây trong trái cây:
in (trái cây)
`` `

#### Vòng lặp lồng nhau

Một vòng lặp lồng nhau là một vòng lặp được chứa trong một vòng lặp khác.Mã sau in các số từ 1 đến 10, nhưng mỗi số được in trên một dòng riêng biệt:

`` `
Đối với tôi trong phạm vi (1, 11):
Đối với J trong phạm vi (1, 11):
in (i * j, end = "\ t")
in()
`` `

#### Phần kết luận

Các vòng lặp là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để lặp lại một khối mã một số lần nhất định.Chúng được sử dụng trong tất cả các loại ứng dụng lập trình, từ các tập lệnh đơn giản đến các ứng dụng phần mềm phức tạp.

##### Hashtags

* #Python
* #Programming
* #loops
* #Conditionals
* #iteration
=======================================
### Python Loops: A Beginner's Guide

Loops are a fundamental part of programming, and they're used to repeat a block of code a certain number of times. In Python, there are three main types of loops:

* **The while loop** repeats a block of code as long as a certain condition is true.
* **The for loop** iterates over a sequence of items, such as a list or a tuple.
* **The nested loop** combines two or more loops into one.

We'll take a look at each of these types of loops in more detail below.

#### The while loop

The while loop is the simplest type of loop in Python. It repeats a block of code as long as a certain condition is true. The syntax for a while loop is as follows:

```
while condition:
# do something
```

For example, the following code prints the numbers from 1 to 10:

```
i = 1
while i <= 10:
print(i)
i += 1
```

#### The for loop

The for loop iterates over a sequence of items, such as a list or a tuple. The syntax for a for loop is as follows:

```
for item in sequence:
# do something with item
```

For example, the following code prints the items in a list:

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for fruit in fruits:
print(fruit)
```

#### The nested loop

A nested loop is a loop that is contained within another loop. The following code prints the numbers from 1 to 10, but each number is printed on a separate line:

```
for i in range(1, 11):
for j in range(1, 11):
print(i * j, end="\t")
print()
```

#### Conclusion

Loops are a powerful tool that can be used to repeat a block of code a certain number of times. They're used in all sorts of programming applications, from simple scripts to complex software applications.

##### Hashtags

* #Python
* #Programming
* #loops
* #Conditionals
* #iteration
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top