idle python 3 . 9 64 bit

### Cách cài đặt nhàn rỗi Python 3.9 64 bit

Idle là một môi trường phát triển tích hợp Python (IDE) được bao gồm trong ngôn ngữ lập trình Python.Đây là một IDE đơn giản và dễ sử dụng, cung cấp nhiều tính năng để viết, gỡ lỗi và chạy mã Python.

Để cài đặt Idle Python 3.9 64 bit, bạn sẽ cần phải có những điều sau:

* Hệ điều hành 64 bit, chẳng hạn như Windows 10 hoặc MacOS
* Trình cài đặt Python 3.9 64 bit

Khi bạn có phần mềm cần thiết, bạn có thể làm theo các bước này để cài đặt Idle Python 3.9 64 bit:

1. Tải xuống trình cài đặt Python 3.9 64 bit từ trang web Python chính thức.
2. Chạy trình cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
3. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy mở Idle Python 3.9 64 bit bằng cách nhấp vào menu ** Bắt đầu ** và gõ ** idle **.

Idle Python 3.9 64 bit sẽ mở và bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu viết mã Python.

### Liên kết bài viết tham khảo

* [Tài liệu Python 3.9] (https://docs.python.org/3/)
* [Tài liệu Python Idle] (https://idle.readthedocs.io/en/latest/)

### hashtags

* #Python
* #ide
* #phát triển
* #Programming
* #64bit
=======================================
### How to install Idle Python 3.9 64 bit

Idle is a Python integrated development environment (IDE) that is included with the Python programming language. It is a simple and easy-to-use IDE that provides a variety of features for writing, debugging, and running Python code.

To install Idle Python 3.9 64 bit, you will need to have the following:

* A 64-bit operating system, such as Windows 10 or macOS
* The Python 3.9 64-bit installer

Once you have the required software, you can follow these steps to install Idle Python 3.9 64 bit:

1. Download the Python 3.9 64-bit installer from the official Python website.
2. Run the installer and follow the on-screen instructions.
3. Once the installation is complete, open Idle Python 3.9 64 bit by clicking on the **Start** menu and typing **Idle**.

Idle Python 3.9 64 bit will open and you will be ready to start writing Python code.

### Reference article links

* [Python 3.9 documentation](https://docs.python.org/3/)
* [Idle Python documentation](https://idle.readthedocs.io/en/latest/)

### Hashtags

* #Python
* #ide
* #development
* #Programming
* #64bit
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top