Kiểm tra proxy có hoạt động hay không với telnet và curl

### Cách kiểm tra xem proxy có hoạt động với telnet và curl không

**Giới thiệu**

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi khách hàng gửi yêu cầu đến máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ đích và sau đó chuyển tiếp phản hồi trở lại máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật và/hoặc quyền riêng tư.

Một cách để kiểm tra xem proxy có hoạt động không phải là sử dụng lệnh telnet.Telnet là một giao thức mạng cho phép bạn kết nối với một máy chủ từ xa và gửi các lệnh.Để sử dụng telnet để kiểm tra xem proxy có hoạt động hay không, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở một cửa sổ thiết bị đầu cuối.
2. Nhập lệnh sau:

`` `
Telnet <proxy_host> <proxy_port>
`` `

Thay thế `<proxy_host>` bằng tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ proxy và thay thế `<proxy_port>` bằng số cổng của máy chủ proxy.

3. Nếu proxy đang hoạt động, bạn sẽ thấy một thông báo tương tự như sau:

`` `
Thử <proxy_host> ...
Kết nối với <proxy_host>.
Nhân vật thoát là '^]'.
`` `

4. Để thoát phiên Telnet, loại `ctrl-]`.

** Một cách khác để kiểm tra xem proxy có hoạt động không phải là sử dụng lệnh Curl.Curl là một công cụ dòng lệnh cho phép bạn chuyển dữ liệu từ máy chủ này sang máy chủ khác.Để sử dụng Curl để kiểm tra xem proxy có hoạt động không, hãy làm theo các bước sau: **

1. Mở một cửa sổ thiết bị đầu cuối.
2. Nhập lệnh sau:

`` `
curl -v <proxy_url>
`` `

Thay thế `<proxy_url>` bằng URL của trang web mà bạn muốn truy cập thông qua máy chủ proxy.

3. Nếu proxy đang hoạt động, bạn sẽ thấy một thông báo tương tự như sau:

`` `
* Đã kết nối với <proxy_host> (<proxy_port>) cổng <proxy_port>
* Proxy thông qua <proxy_host> (<proxy_port>)
`` `

4. Nếu proxy không hoạt động, bạn sẽ thấy một thông báo tương tự như sau:

`` `
* Không thể kết nối với <proxy_host> (<proxy_port>): Kết nối bị từ chối
`` `

**Phần kết luận**

Telnet và Curl là hai công cụ đơn giản mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra xem proxy có hoạt động không.Bằng cách sử dụng các công cụ này, bạn có thể đảm bảo rằng proxy của bạn hoạt động đúng và bạn có thể truy cập các trang web mà bạn cần.

### hashtags

* #Ủy quyền
* #telnet
* #Xoăn
* #NetWorking
* #bảo vệ
=======================================
### How to Check if a Proxy is Active with Telnet and Curl

**Introduction**

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When a client sends a request to a server, the proxy server forwards the request to the destination server and then forwards the response back to the client. This can be used to improve performance, security, and/or privacy.

One way to check if a proxy is active is to use the telnet command. Telnet is a network protocol that allows you to connect to a remote server and send commands. To use telnet to check if a proxy is active, follow these steps:

1. Open a terminal window.
2. Type the following command:

```
telnet <proxy_host> <proxy_port>
```

Replace `<proxy_host>` with the hostname or IP address of the proxy server, and replace `<proxy_port>` with the port number of the proxy server.

3. If the proxy is active, you will see a message similar to the following:

```
Trying <proxy_host>...
Connected to <proxy_host>.
Escape character is '^]'.
```

4. To exit the telnet session, type `Ctrl-]`.

**Another way to check if a proxy is active is to use the curl command. Curl is a command-line tool that allows you to transfer data from one server to another. To use curl to check if a proxy is active, follow these steps:**

1. Open a terminal window.
2. Type the following command:

```
curl -v <proxy_url>
```

Replace `<proxy_url>` with the URL of the website that you want to access through the proxy server.

3. If the proxy is active, you will see a message similar to the following:

```
* Connected to <proxy_host> (<proxy_port>) port <proxy_port>
* Proxying through <proxy_host> (<proxy_port>)
```

4. If the proxy is not active, you will see a message similar to the following:

```
* Failed to connect to <proxy_host> (<proxy_port>): Connection refused
```

**Conclusion**

Telnet and curl are two simple tools that you can use to check if a proxy is active. By using these tools, you can ensure that your proxy is working properly and that you are able to access the websites that you need to.

### Hashtags

* #Proxy
* #telnet
* #curl
* #NetWorking
* #security
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock