MMO Việt Nam: Quy tắc chung để xây dựng cộng đồng tích cực, lành mạnh

MMO-Vietnam

Administrator
Staff member
Nội quy Diễn đàn MMO-VietNam

Mục đích


Nội quy này được ban hành nhằm mục đích tạo ra một môi trường lành mạnh, an toàn và thân thiện cho các thành viên tham gia diễn đàn kiếm tiền online.

Đối tượng áp dụng

Nội quy này áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia diễn đàn kiếm tiền online MMO-VietNam.

Nguyên tắc chung

Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn kiếm tiền online phải tuân thủ các nguyên tắc chung sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tôn trọng quyền và lợi ích của các thành viên khác.
 • Không đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.
 • Không sử dụng các ngôn từ, hành vi gây thù địch, kích động.
 • Không quảng cáo, spam, lừa đảo.
Quy định cụ thể

Tên đăng nhập, avatar, chữ ký


 • Tên đăng nhập, avatar và chữ ký phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và không vi phạm pháp luật.
 • Không sử dụng tên đăng nhập, avatar và chữ ký có nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, giới tính,...
 • Không sử dụng tên đăng nhập, avatar và chữ ký có nội dung quảng cáo, spam, lừa đảo.
Nội dung bài viết, bình luận

 • Nội dung bài viết, bình luận phải phù hợp với chủ đề của diễn đàn.
 • Không đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.
 • Không sử dụng các ngôn từ, hành vi gây thù địch, kích động.
 • Không quảng cáo, spam, lừa đảo.
 • Không đăng tải, chia sẻ các nội dung giả mạo, lừa đảo.
 • Không đăng tải, chia sẻ các nội dung thiếu tính xác thực, gây hiểu lầm.
 • Không đăng tải, chia sẻ các nội dung gây kích động, thù địch, phân biệt đối xử.
 • Không đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm bản quyền.
Hình ảnh, video

 • Hình ảnh, video phải phù hợp với chủ đề của diễn đàn.
 • Không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.
 • Không sử dụng hình ảnh, video có nội dung quảng cáo, spam, lừa đảo.
 • Không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video giả mạo, lừa đảo.
 • Không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video thiếu tính xác thực, gây hiểu lầm.
 • Không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video gây kích động, thù địch, phân biệt đối xử.
 • Không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video vi phạm bản quyền.
Tác quyền

 • Các thành viên tham gia diễn đàn phải tôn trọng quyền tác giả của các thành viên khác.
 • Không sao chép, chỉnh sửa, sử dụng trái phép các nội dung có bản quyền của các thành viên khác.
Quyền hạn của quản trị viên, moderator

 • Quản trị viên, moderator có quyền xóa, chỉnh sửa, cấm truy cập đối với các bài viết, bình luận vi phạm nội quy diễn đàn.
 • Quản trị viên, moderator có quyền cảnh cáo, khóa tài khoản đối với các thành viên vi phạm nội quy diễn đàn.
Xử lý vi phạm

 • Các thành viên vi phạm nội quy diễn đàn sẽ bị xử lý như sau:
  • Cảnh cáo lần đầu.
  • Cấm truy cập 24 giờ.
  • Cấm truy cập 7 ngày.
  • Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Điều khoản chung

 • Nội quy diễn đàn có thể được thay đổi, bổ sung tùy theo tình hình thực tế.
 • Các thành viên tham gia diễn đàn có trách nhiệm cập nhật nội quy diễn đàn mới nhất.
 • Các thành viên tham gia diễn đàn có thể gửi khiếu nại về việc xử lý vi phạm đến quản trị viên, moderator của diễn đàn.
 • Quản trị viên, moderator sẽ xem xét và giải quyết khiếu nại của các thành viên trong thời gian sớm nhất.
Khuyến nghị

 • Các thành viên tham gia diễn đàn nên sử dụng ngôn ngữ văn minh, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau.
 • Các thành viên tham gia diễn đàn nên chia sẻ các nội dung hữu ích, có giá trị.
 • Các thành viên tham gia diễn đàn nên tham gia các hoạt động tích cực của
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock