<NVX 155 2020 vs SH 150i 2020>

phamngochieuvan

New member
#NVX155 #SH150I #2020SCOOTERS #SCOOTERCOMPARISON #MOTORCYCLECOMPARISON ** NVX 155 2020 VS SH 150I 2020: Đó là chiếc xe tay ga tốt hơn? **

Yamaha Nmax 155 và Honda SH 150i là hai trong số những chiếc xe tay ga phổ biến nhất trên thị trường.Cả hai đều cung cấp một thiết kế thời trang, một động cơ mạnh mẽ và một chuyến đi thoải mái.Nhưng cái nào là lựa chọn tốt hơn cho bạn?

Đây là so sánh của hai chiếc xe tay ga để giúp bạn đưa ra quyết định.

** Động cơ và hiệu suất **

Cả NMAX 155 và SH 150i đều có động cơ 155cc.Tuy nhiên, động cơ của NMAX mạnh hơn một chút, tạo ra công suất 15,1 mã lực và mô-men xoắn 13,8 pound-feet.Động cơ của SH 150i tạo ra công suất 14,5 mã lực và mô-men xoắn 13,2 pound-feet.

Về hiệu suất, NMAX nhanh hơn một chút so với SH 150i.Nó có thể tăng tốc từ 0 lên 60 dặm / giờ trong khoảng 6,5 giây, trong khi SH 150i mất khoảng 7 giây.

Cả hai xe tay ga đều có một chuyến đi mượt mà và thoải mái.Hệ thống treo của NMAX mềm hơn một chút so với SH 150i, điều này làm cho nó thoải mái hơn so với các vết sưng và ổ gà.

** tiết kiệm nhiên liệu **

NMAX 155 có tiết kiệm nhiên liệu được yêu cầu là 57 dặm mỗi gallon, trong khi SH 150i có mức tiết kiệm nhiên liệu được yêu cầu là 50 dặm mỗi gallon.Trong lái xe trong thế giới thực, NMAX 155 nhận được khoảng 45 dặm mỗi gallon, trong khi SH 150i nhận được khoảng 40 dặm mỗi gallon.

** Các tính năng và công nghệ **

Cả NMAX 155 và SH 150i đều đi kèm với nhiều tính năng và công nghệ.Cả hai xe tay ga đều có cụm nhạc cụ kỹ thuật số, kết nối Bluetooth và cổng sạc USB.

NMAX 155 cũng có hệ thống đánh lửa không cần chìa khóa, trong khi SH 150i có hệ thống khóa thông minh.Hệ thống khóa thông minh cho phép bạn khởi động xe tay ga và khóa/mở khóa lái mà không cần sử dụng khóa.

** Giá cả **

NMAX 155 bắt đầu từ $ 3,399, trong khi SH 150i bắt đầu ở mức $ 3,999.NMAX là lựa chọn giá cả phải chăng hơn, nhưng SH 150i cung cấp nhiều tính năng và công nghệ hơn.

** chiếc xe tay ga nào tốt hơn cho bạn? **

Chiếc xe tay ga tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga mạnh mẽ và phong cách với một chuyến đi thoải mái, NMAX 155 là một lựa chọn tuyệt vời.Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga với nhiều tính năng và công nghệ, SH 150i là một lựa chọn tốt.

Dưới đây là một số yếu tố bổ sung cần xem xét khi đưa ra quyết định của bạn:

*** Ngân sách của bạn: ** NMAX 155 là lựa chọn giá cả phải chăng hơn, nhưng SH 150i cung cấp nhiều tính năng và công nghệ hơn.
*** Nhu cầu lái xe của bạn: ** Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga mà bạn có thể sử dụng để đi lại hoặc việc vặt hàng ngày, NMAX 155 là một lựa chọn tốt.Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga mà bạn có thể thực hiện các chuyến đi dài hơn, SH 150i là một lựa chọn tốt hơn.
*** Phong cách cưỡi ngựa của bạn: ** Nếu bạn thích phong cách cưỡi thể thao và tích cực, NMAX 155 là một lựa chọn tốt.Nếu bạn thích một phong cách cưỡi ngựa thoải mái và thoải mái hơn, SH 150i là một lựa chọn tốt hơn.

## 5 hashtag ở dạng #

* #NVX155
* #SH150I
* #2020SCOOTERS
* #SCOOTERCOMPARISON
* #MOTORCYCLECOMPARISON
=======================================
#NVX155 #SH150I #2020SCOOTERS #SCOOTERCOMPARISON #MOTORCYCLECOMPARISON **NVX 155 2020 vs SH 150i 2020: Which is the better scooter?**

The Yamaha NMAX 155 and the Honda SH 150i are two of the most popular scooters on the market. Both offer a stylish design, a powerful engine, and a comfortable ride. But which one is the better choice for you?

Here's a comparison of the two scooters to help you make a decision.

**Engine and performance**

The NMAX 155 and the SH 150i both have 155cc engines. However, the NMAX's engine is slightly more powerful, producing 15.1 horsepower and 13.8 pound-feet of torque. The SH 150i's engine produces 14.5 horsepower and 13.2 pound-feet of torque.

In terms of performance, the NMAX is slightly faster than the SH 150i. It can accelerate from 0 to 60 mph in about 6.5 seconds, while the SH 150i takes about 7 seconds.

Both scooters have a smooth and comfortable ride. The NMAX's suspension is slightly softer than the SH 150i's, which makes it more comfortable over bumps and potholes.

**Fuel economy**

The NMAX 155 has a claimed fuel economy of 57 miles per gallon, while the SH 150i has a claimed fuel economy of 50 miles per gallon. In real-world driving, the NMAX 155 gets about 45 miles per gallon, while the SH 150i gets about 40 miles per gallon.

**Features and technology**

The NMAX 155 and the SH 150i both come with a variety of features and technology. Both scooters have a digital instrument cluster, Bluetooth connectivity, and a USB charging port.

The NMAX 155 also has a keyless ignition system, while the SH 150i has a Smart Key system. The Smart Key system allows you to start the scooter and lock/unlock the steering without using a key.

**Pricing**

The NMAX 155 starts at $3,399, while the SH 150i starts at $3,999. The NMAX is the more affordable option, but the SH 150i offers more features and technology.

**Which scooter is better for you?**

The best scooter for you depends on your individual needs and preferences. If you're looking for a powerful and stylish scooter with a comfortable ride, the NMAX 155 is a great option. If you're looking for a scooter with a lot of features and technology, the SH 150i is a good choice.

Here are some additional factors to consider when making your decision:

* **Your budget:** The NMAX 155 is the more affordable option, but the SH 150i offers more features and technology.
* **Your riding needs:** If you're looking for a scooter that you can use for commuting or everyday errands, the NMAX 155 is a good option. If you're looking for a scooter that you can take on longer trips, the SH 150i is a better choice.
* **Your riding style:** If you prefer a sporty and aggressive riding style, the NMAX 155 is a good option. If you prefer a more relaxed and comfortable riding style, the SH 150i is a better choice.

## 5 hashtags in the form of #

* #NVX155
* #SH150I
* #2020SCOOTERS
* #SCOOTERCOMPARISON
* #MOTORCYCLECOMPARISON
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock