o que é python

tinyleopard938

New member
#Python #stick #Tutorial #Programming #development ## Stick là gì?

Stick là một thư viện Python giúp dễ dàng tạo các ứng dụng web tương tác.Nó được xây dựng trên đầu Django và cung cấp một số tính năng làm cho nó trở nên lý tưởng để xây dựng các ứng dụng web phức tạp, chẳng hạn như:

* Một API đơn giản và trực quan
* Một động cơ mẫu mạnh mẽ
* Một trình gỡ lỗi tích hợp
* Khung thử nghiệm mạnh mẽ

## Làm thế nào để sử dụng Stick?

Để sử dụng Stick, trước tiên bạn cần cài đặt nó bằng PIP:

`` `
Pip Cài đặt Stick
`` `

Khi thanh được cài đặt, bạn có thể tạo một dự án mới bằng cách chạy lệnh sau:

`` `
Dán MyProject mới
`` `

Điều này sẽ tạo ra một thư mục mới có tên là `myProject`, sẽ chứa một số tệp mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu xây dựng ứng dụng web của mình.

Tệp quan trọng nhất trong thư mục `myProject` là` myProject/urls.py`.Tệp này chứa các URL cho ứng dụng web của bạn.Để thêm một URL mới, bạn chỉ cần thêm một dòng mới vào tệp, như thế này:

`` `
đường dẫn ('xin chào/', views.hello),
`` `

Điều này sẽ tạo ra một URL mới chỉ vào chế độ xem `hello`.

Quan điểm `Hello` là một hàm Python chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu cho url`/hello/`.Để tạo chế độ xem mới, bạn chỉ cần tạo một tệp mới trong tệp `myproject/views.py`, như thế này:

`` `
hello hello (yêu cầu):
RETURE RENDER (Yêu cầu, 'Hello.html')
`` `

Chế độ xem này sẽ hiển thị mẫu `hello.html`, nằm trong thư mục` myProject/mplates`.

## Mẫu Stick

Các mẫu dính được sử dụng để hiển thị HTML cho các trang web của bạn.Để tạo một mẫu mới, bạn chỉ cần tạo một tệp mới trong thư mục `MyProject/Mẫu '.

Mẫu `Hello.html` là một mẫu đơn giản để hiển thị văn bản" Xin chào, Thế giới! ".Để hiển thị mẫu này, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `
RETURE RENDER (Yêu cầu, 'Hello.html')
`` `

## Bấm Debuger

Trình gỡ lỗi dính có thể được sử dụng để gỡ lỗi các ứng dụng web của bạn.Để bắt đầu trình gỡ lỗi, bạn có thể chạy lệnh sau:

`` `
Gậy gỡ lỗi
`` `

Điều này sẽ mở một cửa sổ trình duyệt mới cho phép bạn gỡ lỗi ứng dụng web của mình.

## Khung kiểm tra dính

Khung kiểm tra thanh có thể được sử dụng để kiểm tra các ứng dụng web của bạn.Để tạo một thử nghiệm mới, bạn chỉ cần tạo một tệp mới trong tệp `myProject/tests.py`, như thế này:

`` `
def test_hello (tự):
Trả lời = self.client.get ('/hello/')
self.assertequal (phản hồi.status_code, 200)
self.assertcontains (phản hồi, 'Xin chào, thế giới!')
`` `

Thử nghiệm này sẽ kiểm tra xem chế độ xem `hello` có hoạt động chính xác không.

## Phần kết luận

Stick là một thư viện Python mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng tạo các ứng dụng web tương tác.Nó được xây dựng trên đầu Django và cung cấp một số tính năng làm cho nó trở nên lý tưởng để xây dựng các ứng dụng web phức tạp.

### hashtags

* #Python
* #dán
* #Tutorial
* #Programming
* #phát triển
=======================================
#Python #stick #Tutorial #Programming #development ## What is Stick?

Stick is a Python library that makes it easy to create interactive web applications. It is built on top of Django and provides a number of features that make it ideal for building complex web applications, such as:

* A simple and intuitive API
* A powerful template engine
* A built-in debugger
* A robust testing framework

## How to use Stick?

To use Stick, you first need to install it using pip:

```
pip install stick
```

Once Stick is installed, you can create a new project by running the following command:

```
stick new myproject
```

This will create a new directory called `myproject`, which will contain a number of files that you can use to start building your web application.

The most important file in the `myproject` directory is `myproject/urls.py`. This file contains the URLs for your web application. To add a new URL, you can simply add a new line to the file, like this:

```
path('hello/', views.hello),
```

This will create a new URL that points to the `hello` view.

The `hello` view is a Python function that is responsible for handling requests to the `/hello/` URL. To create a new view, you can simply create a new file in the `myproject/views.py` file, like this:

```
def hello(request):
return render(request, 'hello.html')
```

This view will render the `hello.html` template, which is located in the `myproject/templates` directory.

## Stick templates

Stick templates are used to render the HTML for your web pages. To create a new template, you can simply create a new file in the `myproject/templates` directory.

The `hello.html` template is a simple template that renders the text "Hello, world!". To render this template, you can use the following code:

```
return render(request, 'hello.html')
```

## Stick debugger

The Stick debugger can be used to debug your web applications. To start the debugger, you can run the following command:

```
stick debug
```

This will open a new browser window that will allow you to debug your web application.

## Stick testing framework

The Stick testing framework can be used to test your web applications. To create a new test, you can simply create a new file in the `myproject/tests.py` file, like this:

```
def test_hello(self):
response = self.client.get('/hello/')
self.assertEqual(response.status_code, 200)
self.assertContains(response, 'Hello, world!')
```

This test will check that the `hello` view is working correctly.

## Conclusion

Stick is a powerful Python library that makes it easy to create interactive web applications. It is built on top of Django and provides a number of features that make it ideal for building complex web applications.

### Hashtags

* #Python
* #stick
* #Tutorial
* #Programming
* #development
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock