Tips Oh no! Google dropping the 🔨 — NEW March 2024 Core Update

luongtaiambers

New member
** Google bỏ bản cập nhật cốt lõi 🔨 - tháng 3 năm 2024 mới **

#google #coreupdate #march2024 #Seo #WebMaster

Google đã công bố một bản cập nhật cốt lõi mới sẽ được triển khai vào tháng 3 năm 2024. Đây là bản cập nhật lớn đầu tiên kể từ bản cập nhật tháng 5 năm 2023 và dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến cách kết quả tìm kiếm được xếp hạng.

Bản cập nhật được thiết kế để cải thiện chất lượng của kết quả tìm kiếm bằng cách khiến nội dung chất lượng thấp trở nên khó khăn hơn.Điều này có nghĩa là các trang web không cung cấp nội dung chất lượng cao, có liên quan có thể sẽ thấy thứ hạng của họ giảm xuống.

Để chuẩn bị cho bản cập nhật, chủ sở hữu trang web nên tập trung vào việc tạo nội dung chất lượng cao có liên quan đến đối tượng mục tiêu của họ.Họ cũng nên đảm bảo rằng các trang web của họ có cấu trúc tốt và dễ điều hướng.

Dưới đây là một số mẹo để tạo nội dung chất lượng cao:

*** Thực hiện nghiên cứu của bạn và viết về các chủ đề mà bạn có kiến thức về. **
*** Đảm bảo nội dung của bạn được viết tốt và không có lỗi. **
*** Sử dụng hình ảnh, video và đa phương tiện khác để làm cho nội dung của bạn hấp dẫn hơn. **
*** Liên kết đến các trang web chất lượng cao khác để giúp xây dựng uy tín của bạn. **
*** quảng bá nội dung của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội và các kênh khác để tiếp cận đối tượng rộng hơn. **

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp trang web của bạn xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm và thu hút nhiều khách truy cập hơn.

** Những gì mong đợi từ bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024? **

Bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024 dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến cách mà kết quả tìm kiếm được xếp hạng.Dưới đây là một số thay đổi mà bạn có thể mong đợi để thấy:

*** nhấn mạnh hơn vào nội dung chất lượng cao. ** Các trang web đang cung cấp nội dung chất lượng cao, có liên quan có khả năng thấy thứ hạng của họ được cải thiện.
*** Ít nhấn mạnh vào nội dung chất lượng thấp. ** Các trang web đang cung cấp nội dung chất lượng thấp, không liên quan có khả năng thấy thứ hạng của họ giảm xuống.
*** nhấn mạnh hơn vào trải nghiệm người dùng. ** Các trang web dễ điều hướng và cung cấp trải nghiệm người dùng tích cực có khả năng thấy thứ hạng của họ được cải thiện.
*** Ít nhấn mạnh vào các liên kết ngược. ** Trong khi các liên kết ngược vẫn còn quan trọng đối với SEO, chúng không quan trọng như trước đây.

** Cách chuẩn bị cho bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024? **

Nếu bạn muốn chuẩn bị cho bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024, đây là một vài điều bạn có thể làm:

*** Tạo nội dung chất lượng cao. ** Đây là điều quan trọng nhất bạn có thể làm để cải thiện thứ hạng của mình.Hãy chắc chắn rằng nội dung của bạn được viết tốt, không có lỗi và phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn.
*** Tối ưu hóa trang web của bạn cho tốc độ. ** Một trang web tải chậm sẽ không xếp hạng cũng như một trang web tải nhanh.Đảm bảo trang web của bạn được tối ưu hóa cho tốc độ bằng cách sử dụng mạng phân phối nội dung (CDN) và thu nhỏ các tệp JavaScript và CSS của bạn.
*** Làm cho trang web của bạn thân thiện với thiết bị di động. ** Ngày càng có nhiều người sử dụng thiết bị di động của họ để tìm kiếm trên web.Hãy chắc chắn rằng trang web của bạn thân thiện với thiết bị di động để có thể dễ dàng xem và điều hướng trên thiết bị di động.
*** Thúc đẩy nội dung của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội. ** Phương tiện truyền thông xã hội là một cách tuyệt vời để tiếp cận đối tượng rộng hơn và hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.Hãy chắc chắn rằng bạn đang tích cực quảng bá nội dung của mình trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter và LinkedIn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp trang web của bạn xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm và thu hút nhiều khách truy cập hơn.

** Hashtags: **

#Googleupdate #Seo #WebMaster #march2024 #ContentMarketing
=======================================
**Google Dropping the 🔨 - New March 2024 Core Update**

#google #coreupdate #march2024 #Seo #WebMaster

Google has announced a new core update that will be rolling out in March 2024. This is the first major update since the May 2023 update, and it is expected to have a significant impact on the way that search results are ranked.

The update is designed to improve the quality of search results by making it more difficult for low-quality content to rank. This means that websites that are not providing high-quality, relevant content are likely to see their rankings drop.

In order to prepare for the update, website owners should focus on creating high-quality content that is relevant to their target audience. They should also make sure that their websites are well-structured and easy to navigate.

Here are some tips for creating high-quality content:

* **Do your research and write about topics that you are knowledgeable about.**
* **Make sure your content is well-written and error-free.**
* **Use images, videos, and other multimedia to make your content more engaging.**
* **Link to other high-quality websites to help build your credibility.**
* **Promote your content on social media and other channels to reach a wider audience.**

By following these tips, you can help your website to rank higher in search results and attract more visitors.

**What to expect from the March 2024 core update?**

The March 2024 core update is expected to have a significant impact on the way that search results are ranked. Here are some of the changes that you can expect to see:

* **More emphasis on high-quality content.** Websites that are providing high-quality, relevant content are likely to see their rankings improve.
* **Less emphasis on low-quality content.** Websites that are providing low-quality, irrelevant content are likely to see their rankings drop.
* **More emphasis on user experience.** Websites that are easy to navigate and that provide a positive user experience are likely to see their rankings improve.
* **Less emphasis on backlinks.** While backlinks are still important for SEO, they are not as important as they used to be.

**How to prepare for the March 2024 core update?**

If you want to prepare for the March 2024 core update, here are a few things you can do:

* **Create high-quality content.** This is the most important thing you can do to improve your rankings. Make sure your content is well-written, error-free, and relevant to your target audience.
* **Optimize your website for speed.** A slow-loading website will not rank as well as a fast-loading website. Make sure your website is optimized for speed by using a content delivery network (CDN) and minifying your JavaScript and CSS files.
* **Make your website mobile-friendly.** More and more people are using their mobile devices to search the web. Make sure your website is mobile-friendly so that it can be easily viewed and navigated on a mobile device.
* **Promote your content on social media.** Social media is a great way to reach a wider audience and drive traffic to your website. Make sure you are actively promoting your content on social media platforms such as Facebook, Twitter, and LinkedIn.

By following these tips, you can help your website to rank higher in search results and attract more visitors.

**Hashtags:**

#Googleupdate #Seo #WebMaster #march2024 #ContentMarketing
 
Tại sao một số trang web có thể thấy sự sụt giảm trong bảng xếp hạng sau bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024?
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock