python 0b

sadcat879

New member
** Python 0b: Hướng dẫn về nghĩa đen nhị phân **

Python 0b là một chữ nhị phân có thể được sử dụng để biểu diễn một số ở định dạng nhị phân.Nó được viết với 0b hàng đầu, tiếp theo là một chuỗi các bit.Ví dụ, chữ nhị phân cho số 10 sẽ được viết là 0B1010.

Văn học nhị phân rất hữu ích để thể hiện các số được sử dụng trong lập trình cấp thấp, chẳng hạn như các hoạt động bit.Chúng cũng có thể được sử dụng để thể hiện các số quá lớn để được biểu diễn bằng một chữ thập phân.

Để chuyển đổi một chữ nhị phân thành số thập phân, bạn có thể sử dụng hàm bin ().Ví dụ: mã sau đây sẽ in tương đương thập phân của nhị phân 0B1010:

`` `
>>> Bin (0b1010)
'0b1010'
>>> int (bin (0b1010), 2)
10
`` `

Để chuyển đổi số thập phân thành chữ nhị phân, bạn có thể sử dụng hàm định dạng () với trình xác định định dạng 'B'.Ví dụ: mã sau sẽ in tương đương nhị phân của số thập phân 10:

`` `
>>> Định dạng (10, 'B')
'0b1010'
`` `

## Người giới thiệu

* [Tài liệu Python: Văn học nhị phân] (https://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html#binary-literals)
* [Stack Overflow: Làm thế nào để chuyển đổi một nghĩa đen thành một số thập phân trong Python?] (Https://stackoverflow.com/questions/1858897số-in-python)

## hashtags

* #Python
* #binary
* #literals
* #Programming
* #cấp thấp
=======================================
**Python 0b: A Guide to the Binary Literal**

Python 0b is a binary literal that can be used to represent a number in binary format. It is written with a leading 0b, followed by a sequence of bits. For example, the binary literal for the number 10 would be written as 0b1010.

Binary literals are useful for representing numbers that are used in low-level programming, such as bit operations. They can also be used to represent numbers that are too large to be represented by a decimal literal.

To convert a binary literal to a decimal number, you can use the bin() function. For example, the following code would print the decimal equivalent of the binary literal 0b1010:

```
>>> bin(0b1010)
'0b1010'
>>> int(bin(0b1010), 2)
10
```

To convert a decimal number to a binary literal, you can use the format() function with the 'b' format specifier. For example, the following code would print the binary equivalent of the decimal number 10:

```
>>> format(10, 'b')
'0b1010'
```

## References

* [Python Documentation: Binary Literals](https://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html#binary-literals)
* [Stack Overflow: How to convert a binary literal to a decimal number in Python?](https://stackoverflow.com/questions/1858897/how-to-convert-a-binary-literal-to-a-decimal-number-in-python)

## Hashtags

* #Python
* #binary
* #literals
* #Programming
* #low-level
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock