python 2d array

## Mảng 2D Python

** Mảng 2D trong Python là gì? **

Một mảng 2D trong Python là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ dữ liệu ở định dạng giống như bảng.Mỗi hàng của bảng được biểu thị bằng một danh sách và mỗi cột của bảng được biểu thị bằng một chỉ mục.Ví dụ: mã sau tạo một mảng 2D với 3 hàng và 4 cột:

`` `Python
Mảng = [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]]]
`` `

** Cách truy cập các yếu tố của mảng 2D trong Python? **

Để truy cập một phần tử của mảng 2D, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

`` `Python
Mảng [ROW_INDEX] [Cột_index]
`` `

Ví dụ: mã sau in phần tử đầu tiên của hàng thứ hai của mảng:

`` `Python
in (mảng [1] [0])
`` `

** Cách lặp lại trên một mảng 2D trong Python? **

Để lặp lại trên một mảng 2D, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

`` `Python
Đối với hàng trong mảng:
cho cột theo hàng:
in (cột)
`` `

Mã này sẽ in tất cả các phần tử của mảng, một phần tử trên mỗi dòng.

** Mảng 2D thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ở định dạng bảng.Chúng cũng hữu ích để đại diện cho hình ảnh và ma trận. **

## hashtags

* #Python
* #mảng
* #2Darray
* #cấu trúc dữ liệu
* #Programming
=======================================
## Python 2D Array

**What is a 2D array in Python?**

A 2D array in Python is a data structure that stores data in a table-like format. Each row of the table is represented by a list, and each column of the table is represented by an index. For example, the following code creates a 2D array with 3 rows and 4 columns:

```python
array = [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]]
```

**How to access elements of a 2D array in Python?**

To access an element of a 2D array, you can use the following syntax:

```python
array[row_index][column_index]
```

For example, the following code prints the first element of the second row of the array:

```python
print(array[1][0])
```

**How to iterate over a 2D array in Python?**

To iterate over a 2D array, you can use the following syntax:

```python
for row in array:
for column in row:
print(column)
```

This code will print all of the elements of the array, one element per line.

**2D arrays are often used to store data in a tabular format. They are also useful for representing images and matrices.**

## Hashtags

* #Python
* #array
* #2Darray
* #datastructure
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock