python 3.11.2

### Python 3.11.2: Có gì mới?

[#Python #python3 #python311 #python3112 #Programming]

Python 3.11.2, Bản phát hành mới nhất của ngôn ngữ lập trình phổ biến, đã được phát hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2023. Bản phát hành mới bao gồm một số tính năng và cải tiến mới, bao gồm:

*** Một cú pháp mới cho các chú thích loại **.Cú pháp mới giúp ghi chú thích loại dễ dàng hơn, có thể giúp bắt lỗi và cải thiện hiệu suất mã của bạn.
*** một cú pháp định dạng `f-string` mới **.Cú pháp `f-string` mới giúp các chuỗi định dạng dễ dàng hơn và nó cũng có thể được sử dụng để nội suy các biến và biểu thức.
*** Một câu lệnh `match` mới **.Câu lệnh `match` mới giúp khớp các mẫu trong chuỗi và các cấu trúc dữ liệu khác dễ dàng hơn.
*** cải tiến cho thư viện `asyncio` **.Thư viện `Asyncio` đã được cải thiện để giúp viết mã không đồng bộ dễ dàng hơn.
*** Một số bản sửa lỗi và các cải tiến khác **.

Để biết thêm thông tin về các tính năng mới trong Python 3.11.2, hãy xem [Ghi chú phát hành] (https://docs.python.org/3/whatsnew/3.11.2.html).

### 5 hashtags cho Python 3.11.2

* #python3
* #python311
* #python3112
* #Programming
* #các tính năng mới
=======================================
### Python 3.11.2: What's New?

[#python #python3 #python311 #python3112 #Programming]

Python 3.11.2, the latest release of the popular programming language, was released on March 8, 2023. The new release includes a number of new features and improvements, including:

* **A new syntax for type annotations**. The new syntax makes it easier to write type annotations, which can help to catch errors and improve the performance of your code.
* **A new `f-string` formatting syntax**. The new `f-string` syntax makes it easier to format strings, and it can also be used to interpolate variables and expressions.
* **A new `match` statement**. The new `match` statement makes it easier to match patterns in strings and other data structures.
* **Improvements to the `asyncio` library**. The `asyncio` library has been improved to make it easier to write asynchronous code.
* **A number of bug fixes and other improvements**.

For more information on the new features in Python 3.11.2, see the [release notes](https://docs.python.org/3/whatsnew/3.11.2.html).

### 5 Hashtags for Python 3.11.2

* #python3
* #python311
* #python3112
* #Programming
* #NewFeatures
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top