python 3 8

baoanhnguyenai

New member
## Python 3.8: Có gì mới?

Python 3.8 được phát hành vào ngày 14 tháng 10 năm 2019 và đây là bản phát hành chính mới nhất của ngôn ngữ lập trình Python.Python 3.8 giới thiệu một số tính năng và cải tiến mới, bao gồm:

*** Cú pháp mới: ** Python 3.8 giới thiệu một số tính năng cú pháp mới, bao gồm:
* F-Strings: F-Strings là một cách mới để định dạng các chuỗi ngắn gọn và có thể đọc được hơn hàm định dạng cũ hơn ().
* Toán tử Walrus: Toán tử Walrus :) =) cho phép bạn gán một giá trị cho một biến trong cùng một biểu thức mà bạn sử dụng để khởi tạo nó.
* Biểu thức gán: Biểu thức gán cho phép bạn gán một giá trị cho một biến và trả về giá trị trong một biểu thức duy nhất.
*** Hiệu suất được cải thiện: ** Python 3.8 bao gồm một số cải tiến hiệu suất, bao gồm:
* Thực hiện nhanh hơn: Python 3.8 nhanh hơn các phiên bản trước của Python, nhờ một số tối ưu hóa.
* Giảm sử dụng bộ nhớ: Python 3.8 sử dụng ít bộ nhớ hơn các phiên bản trước của Python.
* Bộ sưu tập rác cải tiến: Bộ thu gom rác của Python 3.8 hiệu quả hơn các phiên bản trước, dẫn đến bộ nhớ ít lãng phí hơn.
*** Các mô -đun mới: ** Python 3.8 bao gồm một số mô -đun mới, bao gồm:
* Mô -đun `interfitlib.metadata` cung cấp quyền truy cập vào siêu dữ liệu về các mô -đun Python.
* Loại `gõ.Literal` đại diện cho một giá trị theo nghĩa đen, chẳng hạn như một chuỗi hoặc số.
* Mô -đun `bối cảnh I` cung cấp một cách để chia sẻ dữ liệu giữa các phần khác nhau của chương trình.

Để biết thêm thông tin về các tính năng mới trong Python 3.8, hãy xem [Ghi chú phát hành Python 3.8] (https://docs.python.org/3/whatsnew/3.8.html).

## hashtags

* #Python
* #python3
* #Python3.8
* #các tính năng mới
* #Programming
=======================================
## Python 3.8: What's New?

Python 3.8 was released on October 14, 2019, and it is the latest major release of the Python programming language. Python 3.8 introduces a number of new features and improvements, including:

* **New syntax:** Python 3.8 introduces a number of new syntax features, including:
* f-strings: f-strings are a new way to format strings that are more concise and readable than the older format() function.
* walrus operator: The walrus operator :)=) allows you to assign a value to a variable in the same expression that you use to initialize it.
* assignment expressions: Assignment expressions allow you to assign a value to a variable and return the value in a single expression.
* **Improved performance:** Python 3.8 includes a number of performance improvements, including:
* Faster execution: Python 3.8 is faster than previous versions of Python, thanks to a number of optimizations.
* Reduced memory usage: Python 3.8 uses less memory than previous versions of Python.
* Improved garbage collection: Python 3.8's garbage collector is more efficient than previous versions, resulting in less wasted memory.
* **New modules:** Python 3.8 includes a number of new modules, including:
* The `importlib.metadata` module provides access to metadata about Python modules.
* The `typing.Literal` type represents a literal value, such as a string or number.
* The `contextvars` module provides a way to share data between different parts of a program.

For more information on the new features in Python 3.8, see the [Python 3.8 release notes](https://docs.python.org/3/whatsnew/3.8.html).

## Hashtags

* #Python
* #python3
* #python3.8
* #NewFeatures
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock