python 3 9

lazylion888

New member
** Python 3.9: Có gì mới? **

Python 3.9 được phát hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2020. Đây là bản phát hành chính mới nhất của ngôn ngữ lập trình Python và nó bao gồm một số tính năng và cải tiến mới.

** Các tính năng mới trong Python 3.9 **

Một số tính năng mới trong Python 3.9 bao gồm:

*** Cải tiến cho hệ thống loại: ** Python 3.9 giới thiệu một số tính năng mới cho hệ thống loại, bao gồm hỗ trợ cho các chú thích loại, loại công đoàn, v.v.
*** Các mô-đun tích hợp mới: ** Python 3.9 bao gồm một số mô-đun tích hợp mới, bao gồm một mô-đun để làm việc với dữ liệu có cấu trúc (DataClasses), một mô-đun để làm việc với mã không đồng bộ (asyncio) và mô-đun choLàm việc với API Web (Yêu cầu).
*** Cải thiện thư viện tiêu chuẩn: ** Python 3.9 bao gồm một số cải tiến cho thư viện tiêu chuẩn, bao gồm một chức năng mới để tạo UUID, một mô -đun mới để làm việc với ngày và thời gian và một mô -đun mới để làm việc với các biểu thức thông thường.

** Cách nâng cấp lên Python 3.9 **

Để nâng cấp lên Python 3.9, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. ** Kiểm tra phiên bản Python hiện tại của bạn: ** Bạn có thể kiểm tra phiên bản Python hiện tại của mình bằng cách chạy lệnh sau trong một thiết bị đầu cuối:

`` `
Python --Version
`` `

2. ** Tải xuống phiên bản Python mới nhất: ** Bạn có thể tải xuống phiên bản Python mới nhất từ trang web Python.

3. ** Cài đặt Python: ** Khi bạn đã tải xuống phiên bản Python mới nhất, bạn có thể cài đặt nó bằng cách chạy lệnh sau trong một thiết bị đầu cuối:

`` `
sudo apt-get cài đặt python3.9
`` `

4. ** Kích hoạt Python 3.9: ** Khi bạn đã cài đặt Python 3.9, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối:

`` `
Nguồn/usr/local/bin/kích hoạt
`` `

**Phần kết luận**

Python 3.9 là một bản phát hành chính với một số tính năng và cải tiến mới.Nếu bạn đang sử dụng Python, tôi khuyến khích bạn nâng cấp lên Python 3.9.

** Hashtags: **

* #Python
* #python3
* #Python3.9
* #các tính năng mới
* #nâng cấp
=======================================
**Python 3.9: What's New?**

Python 3.9 was released on October 5, 2020. It is the latest major release of the Python programming language, and it includes a number of new features and improvements.

**New features in Python 3.9**

Some of the new features in Python 3.9 include:

* **Improvements to the type system:** Python 3.9 introduces a number of new features to the type system, including support for type annotations, union types, and more.
* **New built-in modules:** Python 3.9 includes a number of new built-in modules, including a module for working with structured data (dataclasses), a module for working with asynchronous code (asyncio), and a module for working with web APIs (requests).
* **Improvements to the standard library:** Python 3.9 includes a number of improvements to the standard library, including a new function for generating UUIDs, a new module for working with dates and times, and a new module for working with regular expressions.

**How to upgrade to Python 3.9**

To upgrade to Python 3.9, you can use the following steps:

1. **Check your current version of Python:** You can check your current version of Python by running the following command in a terminal:

```
python --version
```

2. **Download the latest version of Python:** You can download the latest version of Python from the Python website.

3. **Install Python:** Once you have downloaded the latest version of Python, you can install it by running the following command in a terminal:

```
sudo apt-get install python3.9
```

4. **Activate Python 3.9:** Once you have installed Python 3.9, you can activate it by running the following command in a terminal:

```
source /usr/local/bin/activate
```

**Conclusion**

Python 3.9 is a major release with a number of new features and improvements. If you are using Python, I encourage you to upgrade to Python 3.9.

**Hashtags:**

* #Python
* #python3
* #python3.9
* #NewFeatures
* #upgrade
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top