python 4.0

## Python 4.0: Có gì mới?

Python 4.0 được phát hành vào ngày 4 tháng 10 năm 2020. Đây là bản phát hành chính đầu tiên của Python kể từ khi Python 3.9 được phát hành vào tháng 10 năm 2019. Python 4.0 bao gồm một số tính năng và cải tiến mới, bao gồm:

*** Một cú pháp mới cho các chú thích loại **.Các chú thích loại hiện đang biểu cảm hơn và có thể được sử dụng để chú thích các tham số chức năng, giá trị trả về và các thuộc tính lớp.
*** Một câu lệnh `match` mới **.Câu lệnh `match` có thể được sử dụng để mô hình khớp với các giá trị.
*** một cú pháp định dạng `f-string` mới **.Cú pháp định dạng `f-string` giúp dễ dàng định dạng chuỗi với các biến hơn.
*** Một vòng lặp sự kiện `asyncio` mới **.Vòng lặp sự kiện `asyncio` mới hiệu quả hơn và dễ sử dụng hơn.
*** Một số cải tiến hiệu suất **.Python 4.0 nhanh hơn các phiên bản trước của Python.

Để biết thêm thông tin về các tính năng mới trong Python 4.0, hãy xem [Ghi chú phát hành Python 4.0] (https://www.python.org/doc/releases/4.0/whatsnew/).

### hashtags

* #Python
* #Python4
* #các tính năng mới
* #TypeanNotations
* #asyncio
=======================================
## Python 4.0: What's New?

Python 4.0 was released on October 4, 2020. It is the first major release of Python since Python 3.9 was released in October 2019. Python 4.0 includes a number of new features and improvements, including:

* **A new syntax for type annotations**. Type annotations are now more expressive and can be used to annotate function parameters, return values, and class attributes.
* **A new `match` statement**. The `match` statement can be used to pattern match against values.
* **A new `f-string` formatting syntax**. The `f-string` formatting syntax makes it easier to format strings with variables.
* **A new `asyncio` event loop**. The new `asyncio` event loop is more efficient and easier to use.
* **A number of performance improvements**. Python 4.0 is faster than previous versions of Python.

For more information on the new features in Python 4.0, see the [Python 4.0 release notes](https://www.python.org/doc/releases/4.0/whatsnew/).

### Hashtags

* #Python
* #Python4
* #NewFeatures
* #TypeanNotations
* #asyncio
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top