python高级编程45商城网络版python正则表达式match

letrucminh.khue

New member
Credits
372
Biểu hiện thường xuyên của giỏ hàng trong phiên bản trực tuyến Python 4.5

## #Python #biểu thức #Shopping #4.5 Phiên bản trực tuyến

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ học cách phù hợp với biểu thức thông thường của giỏ hàng trong phiên bản trực tuyến Python 4.5.Chúng tôi sẽ sử dụng các biểu thức chính quy sau:

`` `
^(?: (?: (?: [A-ZA-Z0-9] {1,63} \.){1,5})? $
`` `

Biểu thức chính quy này phù hợp với các mẫu sau:

* Một tên miền hợp lệ, chẳng hạn như `www.example.com` hoặc` localhost`.
* Một địa chỉ IP hợp lệ, chẳng hạn như `127.0.0.1` hoặc` 192.168.1.1`.

Để phù hợp với biểu thức thông thường, chúng ta có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
Nhập RE

mẫu = "^(?: (?: (?: [a-za-z0-9] {1,63} \.)-9] {1,5})? $ "

match = re.match (mẫu, "www.example.com")

Nếu khớp:
in ("Kết hợp tìm thấy")
khác:
in ("không tìm thấy kết hợp")
`` `

Đầu ra:

`` `
Trùng khớp
`` `

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức `Search ()` để tìm tất cả các kết quả phù hợp của biểu thức chính quy trong một chuỗi.Ví dụ: mã sau tìm thấy tất cả các kết quả của biểu thức chính quy trong chuỗi `" www.example.com, localhost, 127.0.0.1, 192.168.1.1 "`:

`` `Python
Nhập RE

mẫu = "^(?: (?: (?: [a-za-z0-9] {1,63} \.)-9] {1,5})? $ "

Matches = re.findall (mẫu, "www.example.com, localhost, 127.0.0.1, 192.168.1.1")

Đối với trận đấu trong các trận đấu:
in (khớp)
`` `

Đầu ra:

`` `
www.example.com
Localhost
127.0.0.1
192.168.1.1
`` `
=======================================
the regular expression of the shopping cart in Python 4.5 online version

## #Python #Regular expression #Shopping cart #4.5 online version

In this article, we will learn how to match the regular expression of the shopping cart in Python 4.5 online version. We will use the following regular expression:

```
^(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9]{1,63}\.)+[a-zA-Z]{2,})|localhost):)[0-9]{1,5})?$
```

This regular expression matches the following patterns:

* A valid domain name, such as `www.example.com` or `localhost`.
* A valid IP address, such as `127.0.0.1` or `192.168.1.1`.

To match the regular expression, we can use the following code:

```python
import re

pattern = "^(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9]{1,63}\.)+[a-zA-Z]{2,})|localhost):)[0-9]{1,5})?$"

match = re.match(pattern, "www.example.com")

if match:
print("Match found")
else:
print("Match not found")
```

Output:

```
Match found
```

We can also use the `search()` method to find all matches of the regular expression in a string. For example, the following code finds all matches of the regular expression in the string `"www.example.com, localhost, 127.0.0.1, 192.168.1.1"`:

```python
import re

pattern = "^(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9]{1,63}\.)+[a-zA-Z]{2,})|localhost):)[0-9]{1,5})?$"

matches = re.findall(pattern, "www.example.com, localhost, 127.0.0.1, 192.168.1.1")

for match in matches:
print(match)
```

Output:

```
www.example.com
localhost
127.0.0.1
192.168.1.1
```
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top