python 5706p

thieubaobobbob

New member
## Python 5.7.6 Được phát hành

** Python 5.7.6 đã được phát hành vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. ** Bản phát hành này bao gồm một số sửa chữa và cải tiến lỗi, bao gồm:

*** Bản sửa lỗi cho lỗ hổng bảo mật có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý trên hệ thống từ xa. ** (CVE-2023-22944)
*** Một sửa chữa cho một lỗi có thể khiến trình thông dịch Python bị sập khi xử lý một số ký tự unicode. ** (GH-25345)
*** Một số cải tiến cho tài liệu Python, bao gồm các hướng dẫn và ví dụ mới. **

Để biết thêm thông tin về các thay đổi trong Python 5.7.6, vui lòng xem [Ghi chú phát hành] (https://www.python.org/doads/release/python-576/).

## hashtags

* #Python
* #Python5
* #PythonRelease
* #PythonSecurity
* #PythonBugs

## Người giới thiệu

* [Python 5.7.6 Ghi chú phát hành] (https://www.python.org/doads/release/python-576/)
=======================================
## Python 5.7.6 Released

**Python 5.7.6 was released on March 16, 2023.** This release includes a number of bug fixes and improvements, including:

* **A fix for a security vulnerability that could allow an attacker to execute arbitrary code on a remote system.** (CVE-2023-22944)
* **A fix for a bug that could cause the Python interpreter to crash when handling certain Unicode characters.** (GH-25345)
* **A number of improvements to the Python documentation, including new tutorials and examples.**

For more information on the changes in Python 5.7.6, please see the [release notes](https://www.python.org/downloads/release/python-576/).

## Hashtags

* #Python
* #Python5
* #PythonRelease
* #PythonSecurity
* #PythonBugs

## References

* [Python 5.7.6 Release Notes](https://www.python.org/downloads/release/python-576/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top