python 7z解压

#Python #7Z #解压 # #文件 文件 文件

## Cách giải nén các tệp với Python và 7Z

7Z là một tập tin phổ biến có thể tạo và trích xuất các tệp ở nhiều định dạng khác nhau.Python có một thư viện tích hợp có tên là `zipfile` có thể được sử dụng để đọc và ghi các tệp zip.Tuy nhiên, không có hỗ trợ tích hợp cho các tệp 7Z trong Python.

Để giải nén một tệp 7Z với Python, bạn có thể sử dụng thư viện [py7ZR] (https://pypi.org/project/py7zr/).PY7ZR là một trình bao bọc Python cho [công cụ dòng lệnh 7Z] (https://www.7-zip.org/).Nó cung cấp một API đơn giản để đọc và viết các tệp 7Z.

Để cài đặt PY7ZR, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
PIP Cài đặt PY7ZR
`` `

Khi PY7ZR được cài đặt, bạn có thể giải nén tệp 7Z với mã sau:

`` `Python
Nhập PY7ZR

với py7zr.open ('myfile.7z', 'r') làm kho lưu trữ:
Archive.extractall ('MyFolder')
`` `

Mã này sẽ trích xuất nội dung của tệp `myfile.7z` vào thư mục` MyFolder`.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng PY7ZR, vui lòng xem [tài liệu PY7ZR] (https://pypi.org/project/py7zr/).

## hashtags

* #Python
* #7Z
* #
* #
* #
=======================================
#Python #7z #解压 #压缩 #文件

## How to Unzip Files with Python and 7z

7z is a popular file archiver that can create and extract files in a variety of formats. Python has a built-in library called `zipfile` that can be used to read and write ZIP files. However, there is no built-in support for 7z files in Python.

To unzip a 7z file with Python, you can use the [py7zr](https://pypi.org/project/py7zr/) library. py7zr is a Python wrapper for the [7z command-line tool](https://www.7-zip.org/). It provides a simple API for reading and writing 7z files.

To install py7zr, you can use the following command:

```
pip install py7zr
```

Once py7zr is installed, you can unzip a 7z file with the following code:

```python
import py7zr

with py7zr.open('myfile.7z', 'r') as archive:
archive.extractall('myfolder')
```

This code will extract the contents of the `myfile.7z` file to the `myfolder` directory.

For more information on using py7zr, please see the [py7zr documentation](https://pypi.org/project/py7zr/).

## Hashtags

* #Python
* #7z
* #解压
* #压缩
* #文件
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock