python 7zip extract

vuthien.tuyen

New member
### Cách trích xuất các tệp với Python và 7Zip

7ZIP là một công cụ lưu trữ tệp phổ biến có thể nén và giải nén các tệp ở nhiều định dạng khác nhau.Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Python để trích xuất các tệp có 7ZIP.

#### Điều kiện tiên quyết

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Python 3.6 trở lên
* Mô -đun Python 7ZIP

#### Cài đặt mô -đun 7ZIP Python

Mô -đun Python 7ZIP có thể được cài đặt bằng PIP:

`` `
PIP cài đặt 7ZIP
`` `

#### Trích xuất các tệp với Python và 7Zip

Để trích xuất một tệp có Python và 7Zip, bạn có thể sử dụng hàm `7Zip.open ()`.Hàm này có hai đối số: đường dẫn đến kho lưu trữ 7ZIP và mật khẩu (nếu được yêu cầu).

Ví dụ: mã sau sẽ trích xuất nội dung của kho lưu trữ `myfile.7z cho thư mục hiện tại:

`` `
Nhập 7Zip

Lưu trữ = 7zip.open ('myfile.7z'))
Lưu trữ.extractall ()
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng hàm `7Zip.extract ()` để trích xuất một tệp cụ thể từ kho lưu trữ.Hàm này có ba đối số: đường dẫn đến kho lưu trữ 7ZIP, đường dẫn đến tệp đầu ra và mật khẩu (nếu được yêu cầu).

Ví dụ: mã sau sẽ trích xuất tệp `myfile.txt` từ kho lưu trữ` myfile.7z` vào thư mục `output`:

`` `
Nhập 7Zip

Lưu trữ = 7zip.open ('myfile.7z'))
Archive.extract ('myfile.txt', 'output')
`` `

#### Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ bổ sung về việc sử dụng Python và 7ZIP để trích xuất các tệp:

* Trích xuất tất cả các tệp từ kho lưu trữ:

`` `
Nhập 7Zip

Lưu trữ = 7zip.open ('myfile.7z'))
Lưu trữ.extractall ()
`` `

* Trích xuất một tệp cụ thể từ kho lưu trữ:

`` `
Nhập 7Zip

Lưu trữ = 7zip.open ('myfile.7z'))
Archive.extract ('myfile.txt', 'output')
`` `

* Trích xuất các tệp từ kho lưu trữ đến một thư mục cụ thể:

`` `
Nhập 7Zip

Lưu trữ = 7zip.open ('myfile.7z'))
Archive.extractall ('đầu ra')
`` `

* Trích xuất các tệp từ kho lưu trữ bằng mật khẩu:

`` `
Nhập 7Zip

Archive = 7zip.open ('myfile.7z', password = 'myPassword'))
Lưu trữ.extractall ()
`` `

#### Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách sử dụng Python để trích xuất các tệp có 7ZIP.Chúng tôi đã đề cập đến những điều cơ bản của việc cài đặt mô -đun Python 7ZIP và trích xuất các tệp với các hàm `7zip.open ()` và `7Zip.extract ()`.Chúng tôi cũng cung cấp một số ví dụ về việc sử dụng Python và 7Zip để trích xuất các tệp.

#### hashtags

* #Python
* #7zip
* #tiết mục tệp
* #Lưu trữ
* #Programming
=======================================
### How to Extract Files with Python and 7zip

7zip is a popular file archiver that can compress and decompress files in a variety of formats. Python is a powerful programming language that can be used to automate tasks. In this tutorial, we will show you how to use Python to extract files with 7zip.

#### Prerequisites

To follow this tutorial, you will need the following:

* Python 3.6 or higher
* The 7zip Python module

#### Installing the 7zip Python Module

The 7zip Python module can be installed using pip:

```
pip install 7zip
```

#### Extracting Files with Python and 7zip

To extract a file with Python and 7zip, you can use the `7zip.open()` function. This function takes two arguments: the path to the 7zip archive and the password (if required).

For example, the following code will extract the contents of the `myfile.7z` archive to the current directory:

```
import 7zip

archive = 7zip.open('myfile.7z')
archive.extractall()
```

You can also use the `7zip.extract()` function to extract a specific file from an archive. This function takes three arguments: the path to the 7zip archive, the path to the output file, and the password (if required).

For example, the following code will extract the `myfile.txt` file from the `myfile.7z` archive to the `output` directory:

```
import 7zip

archive = 7zip.open('myfile.7z')
archive.extract('myfile.txt', 'output')
```

#### Examples

Here are some additional examples of using Python and 7zip to extract files:

* Extract all files from an archive:

```
import 7zip

archive = 7zip.open('myfile.7z')
archive.extractall()
```

* Extract a specific file from an archive:

```
import 7zip

archive = 7zip.open('myfile.7z')
archive.extract('myfile.txt', 'output')
```

* Extract files from an archive to a specific directory:

```
import 7zip

archive = 7zip.open('myfile.7z')
archive.extractall('output')
```

* Extract files from an archive with a password:

```
import 7zip

archive = 7zip.open('myfile.7z', password='mypassword')
archive.extractall()
```

#### Conclusion

In this tutorial, we showed you how to use Python to extract files with 7zip. We covered the basics of installing the 7zip Python module and extracting files with the `7zip.open()` and `7zip.extract()` functions. We also provided some examples of using Python and 7zip to extract files.

#### Hashtags

* #Python
* #7zip
* #File-extraction
* #archive
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock