python append

minhtrieucoach

New member
Credits
398
### Chất phụ lục Python

** Python là gì? **

Phụ lục là một chức năng tích hợp trong Python thêm một phần tử vào cuối danh sách.Cú pháp cho hàm append () là:

`` `
list.append (phần tử)
`` `

Trong đó `list` là danh sách mà bạn muốn thêm một phần tử và` Element` là phần tử được thêm vào.

Ví dụ: mã sau đây thêm số 5 vào cuối danh sách `my_list`:

`` `
my_list = ["A", "B", "C"]]
my_list.append (5)
in (my_list)
`` `

Đầu ra:

`` `
['A', 'B', 'C', 5]
`` `

** Cách sử dụng phụ lục Python? **

Bạn có thể sử dụng hàm append () để thêm các thành phần vào danh sách theo bất kỳ thứ tự nào.Ví dụ: mã sau đây thêm các số 1, 2 và 3 vào cuối danh sách `my_list`:

`` `
my_list = ["A", "B", "C"]]
my_list.append (1)
my_list.append (2)
my_list.append (3)
in (my_0ist)
`` `

Đầu ra:

`` `
['A', 'B', 'C', 1, 2, 3]
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng hàm append () để thêm nhiều phần tử vào danh sách cùng một lúc.Ví dụ: mã sau đây thêm các số 1, 2 và 3 vào cuối danh sách `my_list`:

`` `
my_list = ["A", "B", "C"]]
my_list.append ([1, 2, 3])
in (my_list)
`` `

Đầu ra:

`` `
['A', 'B', 'C', [1, 2, 3]]]
`` `

** Phụ lục so với chèn **

Hàm append () tương tự như hàm chèn (), nhưng có một sự khác biệt chính.Hàm append () thêm một phần tử vào cuối danh sách, trong khi hàm chèn () thêm một phần tử vào một vị trí cụ thể trong danh sách.

Ví dụ: mã sau đây thêm số 5 vào cuối danh sách `my_list`:

`` `
my_list = ["A", "B", "C"]]
my_list.append (5)
in (my_list)
`` `

Đầu ra:

`` `
['A', 'B', 'C', 5]
`` `

Mã sau đây thêm số 5 vào đầu danh sách `my_list`:

`` `
my_list = ["A", "B", "C"]]
my_list.insert (0, 5)
in (my_list)
`` `

Đầu ra:

`` `
[5, 'A', 'B', 'C']]
`` `

** hashtags **

#Python
#Append
#danh sách
Phần tử #ADD
#chèn
=======================================
### Python Append

**What is Python Append?**

Append is a built-in function in Python that adds an element to the end of a list. The syntax for the append() function is:

```
list.append(element)
```

where `list` is the list to which you want to add an element, and `element` is the element to be added.

For example, the following code adds the number 5 to the end of the list `my_list`:

```
my_list = ["a", "b", "c"]
my_list.append(5)
print(my_list)
```

Output:

```
['a', 'b', 'c', 5]
```

**How to Use Python Append?**

You can use the append() function to add elements to a list in any order. For example, the following code adds the numbers 1, 2, and 3 to the end of the list `my_list`:

```
my_list = ["a", "b", "c"]
my_list.append(1)
my_list.append(2)
my_list.append(3)
print(my_0ist)
```

Output:

```
['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]
```

You can also use the append() function to add multiple elements to a list at the same time. For example, the following code adds the numbers 1, 2, and 3 to the end of the list `my_list`:

```
my_list = ["a", "b", "c"]
my_list.append([1, 2, 3])
print(my_list)
```

Output:

```
['a', 'b', 'c', [1, 2, 3]]
```

**Append vs. Insert**

The append() function is similar to the insert() function, but there is one key difference. The append() function adds an element to the end of a list, while the insert() function adds an element to a specific position in a list.

For example, the following code adds the number 5 to the end of the list `my_list`:

```
my_list = ["a", "b", "c"]
my_list.append(5)
print(my_list)
```

Output:

```
['a', 'b', 'c', 5]
```

The following code adds the number 5 to the beginning of the list `my_list`:

```
my_list = ["a", "b", "c"]
my_list.insert(0, 5)
print(my_list)
```

Output:

```
[5, 'a', 'b', 'c']
```

**Hashtags**

#Python
#Append
#list
#ADD element
#insert
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top