python array

ngomaithuyhien

New member
Credits
482
## Mảng Python: Hướng dẫn của người mới bắt đầu

** Mảng Python là gì? **

Một mảng là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ nhiều giá trị của cùng một loại dữ liệu trong một khối bộ nhớ liên tục.Trong Python, các mảng được tạo bằng hàm `mảng ()`.Cú pháp để tạo một mảng như sau:

`` `
mảng = mảng (loại, [phần tử])
`` `

Trong đó `type` là loại dữ liệu của các phần tử trong mảng và` phần tử` là danh sách các giá trị được lưu trữ trong mảng.

Ví dụ: mã sau đây tạo ra một mảng các số nguyên:

`` `
mảng = mảng ('i', [1, 2, 3, 4, 5])
`` `

** Truy cập các thành phần trong một mảng **

Các phần tử trong một mảng có thể được truy cập bằng toán tử `[]`.Chỉ mục của một phần tử trong một mảng bắt đầu từ 0. Ví dụ: mã sau in phần tử đầu tiên trong mảng `mảng`:

`` `
in (mảng [0])
`` `

** Mảng cắt **

Bạn cũng có thể cắt một mảng để chọn một tập hợp con của các phần tử.Cú pháp để cắt một mảng như sau:

`` `
mảng [bắt đầu: kết thúc]
`` `

Trong đó `start` là chỉ mục của phần tử đầu tiên được đưa vào lát cắt và` end` là chỉ số của phần tử cuối cùng được đưa vào lát cắt.

Ví dụ: mã sau in ba phần tử đầu tiên trong mảng `mảng`:

`` `
in (mảng [0: 3])
`` `

** lặp lại trên một mảng **

Bạn có thể lặp lại trên một mảng bằng cách sử dụng vòng `for`.Mã sau in tất cả các phần tử trong mảng `mảng`:

`` `
Đối với phần tử trong mảng:
in (phần tử)
`` `

** Chức năng mảng tích hợp **

Python cung cấp một số chức năng tích hợp để làm việc với các mảng.Các chức năng này bao gồm:

* `append ()`: Thêm một phần tử vào phần cuối của một mảng.
* `Chèn ()`: Chèn một phần tử tại một chỉ mục được chỉ định trong một mảng.
* `Xóa ()`: Xóa một phần tử khỏi một mảng.
* `sort ()`: Sắp xếp các phần tử trong một mảng.
* `Reversion ()`: đảo ngược thứ tự của các phần tử trong một mảng.

**Phần kết luận**

Mảng là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ có thể được sử dụng để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu bằng Python.Chúng rất dễ tạo và sử dụng, và chúng cung cấp một số chức năng tích hợp để làm việc với chúng.

## hashtags

* #Python
* #arrays
* #cấu trúc dữ liệu
* #Programming
* #Beginners
=======================================
## Python Arrays: A Beginner's Guide

**What is a Python array?**

An array is a data structure that stores multiple values of the same data type in a contiguous block of memory. In Python, arrays are created using the `array()` function. The syntax for creating an array is as follows:

```
array = array(type, [elements])
```

where `type` is the data type of the elements in the array, and `elements` is a list of values to be stored in the array.

For example, the following code creates an array of integers:

```
array = array('i', [1, 2, 3, 4, 5])
```

**Accessing elements in an array**

Elements in an array can be accessed using the `[]` operator. The index of an element in an array starts at 0. For example, the following code prints the first element in the array `array`:

```
print(array[0])
```

**Slicing arrays**

You can also slice an array to select a subset of elements. The syntax for slicing an array is as follows:

```
array[start:end]
```

where `start` is the index of the first element to be included in the slice, and `end` is the index of the last element to be included in the slice.

For example, the following code prints the first three elements in the array `array`:

```
print(array[0:3])
```

**Iterating over an array**

You can iterate over an array using the `for` loop. The following code prints all of the elements in the array `array`:

```
for element in array:
print(element)
```

**Built-in array functions**

Python provides a number of built-in functions for working with arrays. These functions include:

* `append()`: Adds an element to the end of an array.
* `insert()`: Inserts an element at a specified index in an array.
* `remove()`: Removes an element from an array.
* `sort()`: Sorts the elements in an array.
* `reverse()`: Reverses the order of the elements in an array.

**Conclusion**

Arrays are a powerful data structure that can be used to store and organize data in Python. They are easy to create and use, and they provide a number of built-in functions for working with them.

## Hashtags

* #Python
* #arrays
* #data-structures
* #Programming
* #Beginners
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top