python cơ bản

ngochan748

New member
** #Python #Tutorial #Programming #Basics #Tìm hiểu **

** Python là gì? **

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, được giải thích, cấp cao.Nó được thiết kế để dễ đọc và viết.Python cũng được gõ một cách tự động, có nghĩa là bạn không phải khai báo loại biến trước khi bạn sử dụng nó.

** Tại sao học Python? **

Có nhiều lý do để học Python.Ở đây có một ít:

* Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới.Nó được sử dụng bởi Google, Facebook, Amazon và nhiều công ty khác.
* Python rất dễ học.Cú pháp rất đơn giản và có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn học.
* Python là linh hoạt.Nó có thể được sử dụng cho một loạt các nhiệm vụ, bao gồm phát triển web, khoa học dữ liệu và học máy.

** Cú pháp Python cơ bản **

Cú pháp cơ bản của Python tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác.Dưới đây là một vài trong số các tuyên bố phổ biến nhất:

* `print ()`: Tuyên bố này in một thông báo vào bảng điều khiển.
* `if`: Câu lệnh này kiểm tra một điều kiện và thực thi một khối mã nếu điều kiện là đúng.
* `for`: Câu lệnh này lặp lại qua một chuỗi các giá trị.
* `while`: Câu lệnh này thực thi một khối mã trong khi điều kiện là đúng.

**Biến**

Các biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong Python.Để khai báo một biến, bạn sử dụng cú pháp sau:

`` `
biến_name = value
`` `

Ví dụ: mã sau tuyên bố một biến có tên là `name` và gán nó là giá trị` "John Doe" `:

`` `
Tên = "John Doe"
`` `

Bạn có thể truy cập giá trị của một biến bằng cách sử dụng tên của nó.Ví dụ: mã sau in giá trị của biến `name`:

`` `
in (tên)
`` `

**Loại dữ liệu**

Có nhiều loại dữ liệu khác nhau trong Python.Các loại dữ liệu phổ biến nhất là:

* `int`: số nguyên
* `float`: Số điểm nổi
* `str`: chuỗi
* `Danh sách`: Danh sách
* `Tuple`: Tuples
* `Dict`: Từ điển

** Người vận hành **

Python có nhiều toán tử mà bạn có thể sử dụng để thực hiện các tính toán, so sánh các giá trị và kiểm soát luồng mã của bạn.Các nhà khai thác phổ biến nhất là:

* Toán tử số học: `+`, `-`,`* `,`/`,`%`
* Các toán tử so sánh: `==`, `! =`, `>`, `<`, `> =`, `<=`
* Toán tử logic: `và`,` hoặc`, `không`
* Toán tử gán: `` = `,`+= `,`-= `,`* = `,`/= `,`%= `

**Chức năng**

Các chức năng được sử dụng để nhóm các mã liên quan với nhau.Bạn có thể gọi một chức năng bằng cách sử dụng tên của nó và chuyển nó bất kỳ đối số nào mà nó yêu cầu.Ví dụ: mã sau xác định một hàm gọi là `sum ()` Thêm hai số lại với nhau:

`` `
def sum (a, b):
trả lại a + b
`` `

Bạn có thể gọi hàm `sum ()` như thế này:

`` `
in (tổng (1, 2))
`` `

**Các lớp học**

Các lớp được sử dụng để tạo các loại dữ liệu tùy chỉnh.Bạn có thể sử dụng các lớp để xác định các thuộc tính và phương thức của các đối tượng của bạn.Ví dụ: mã sau xác định một lớp gọi là `person`:

`` `
người lớp:
def __init __ (tự, tên, tuổi):
self.name = name
tự.age = tuổi

def say_hello (tự):
PRIN
`` `

Bạn có thể tạo một thể hiện của lớp `person` như thế này:

`` `
người = người ("John Doe", 30)
`` `

Sau đó, bạn có thể truy cập các thuộc tính và phương thức của đối tượng `người 'như thế này:

`` `
in (person.name)
person.say_hello ()
`` `

**Phần kết luận**

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt, dễ dàng
=======================================
**#Python #Tutorial #Programming #Basics #learn**

**What is Python?**

Python is a general-purpose, interpreted, high-level programming language. It is designed to be easy to read and write. Python is also dynamically typed, meaning that you don't have to declare the type of a variable before you use it.

**Why learn Python?**

There are many reasons to learn Python. Here are a few:

* Python is one of the most popular programming languages in the world. It is used by Google, Facebook, Amazon, and many other companies.
* Python is easy to learn. The syntax is simple and there are many resources available to help you learn.
* Python is versatile. It can be used for a wide variety of tasks, including web development, data science, and machine learning.

**Basic Python Syntax**

The basic syntax of Python is similar to other programming languages. Here are a few of the most common statements:

* `print()`: This statement prints a message to the console.
* `if`: This statement checks a condition and executes a block of code if the condition is true.
* `for`: This statement iterates over a sequence of values.
* `while`: This statement executes a block of code while a condition is true.

**Variables**

Variables are used to store data in Python. To declare a variable, you use the following syntax:

```
variable_name = value
```

For example, the following code declares a variable called `name` and assigns it the value `"John Doe"`:

```
name = "John Doe"
```

You can access the value of a variable by using its name. For example, the following code prints the value of the `name` variable:

```
print(name)
```

**Data Types**

There are many different data types in Python. The most common data types are:

* `int`: Integers
* `float`: Floating-point numbers
* `str`: Strings
* `list`: Lists
* `tuple`: Tuples
* `dict`: Dictionaries

**Operators**

Python has a variety of operators that you can use to perform calculations, compare values, and control the flow of your code. The most common operators are:

* Arithmetic operators: `+`, `-`, `*`, `/`, `%`
* Comparison operators: `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`
* Logical operators: `and`, `or`, `not`
* Assignment operators: ``=`, `+=`, `-=`, `*=`, `/=`, `%=`

**Functions**

Functions are used to group together related code. You can call a function by using its name and passing it any arguments that it requires. For example, the following code defines a function called `sum()` that adds two numbers together:

```
def sum(a, b):
return a + b
```

You can call the `sum()` function like this:

```
print(sum(1, 2))
```

**Classes**

Classes are used to create custom data types. You can use classes to define the properties and methods of your objects. For example, the following code defines a class called `Person`:

```
class Person:
def __init__(self, name, age):
self.name = name
self.age = age

def say_hello(self):
print("Hello, my name is {} and I am {} years old.".format(self.name, self.age))
```

You can create an instance of the `Person` class like this:

```
person = Person("John Doe", 30)
```

You can then access the properties and methods of the `person` object like this:

```
print(person.name)
person.say_hello()
```

**Conclusion**

Python is a powerful and versatile programming language that is easy to
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock