python cv2

nguyetque300

New member
Credits
116
#Python #CV2 #máy tính-Vision #Xử lý hình ảnh #Mở-CV ** Python OpenCV: Giới thiệu nhẹ nhàng **

OpenCV là một thư viện tầm nhìn máy tính mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn như xử lý hình ảnh, phát hiện đối tượng và nhận dạng khuôn mặt.Nó được viết bằng C ++, nhưng có những ràng buộc có sẵn cho Python, giúp nó dễ sử dụng cho các lập trình viên Python.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu nhẹ nhàng cho Python Opencv.Chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản của xử lý hình ảnh, chẳng hạn như đọc và viết hình ảnh, hiển thị hình ảnh và chuyển đổi hình ảnh giữa các định dạng khác nhau.Chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng OpenCV để thực hiện các hoạt động cơ bản trên hình ảnh, chẳng hạn như làm mờ, mài sắc và phát hiện cạnh.

Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ hiểu rõ về cách sử dụng Python OpenCV để xử lý hình ảnh.

** Điều kiện tiên quyết **

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Một máy tính với Python được cài đặt
* Thư viện OpenCV Python

Bạn có thể cài đặt thư viện Python OpenCV bằng lệnh sau:

`` `
PIP Cài đặt OpenCV-Python
`` `

**Bắt đầu**

Bước đầu tiên là nhập thư viện Python OpenCV vào tập lệnh Python của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng lệnh sau:

`` `
Nhập CV2
`` `

Bây giờ bạn đã nhập thư viện Python OpenCV, bạn có thể bắt đầu làm việc với hình ảnh.

** Đọc và viết hình ảnh **

Điều đầu tiên bạn cần làm là đọc một hình ảnh vào bộ nhớ.Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng lệnh sau:

`` `
IMG = CV2.IMREAD ('Image.jpg')
`` `

Lệnh này sẽ đọc hình ảnh `Image.jpg` và lưu trữ nó trong biến` img`.

Khi bạn có một hình ảnh trong bộ nhớ, bạn có thể ghi nó vào một tệp bằng lệnh sau:

`` `
CV2.IMWRITE ('oput.jpg', IMG)
`` `

Lệnh này sẽ viết hình ảnh `img` vào tệp` oput.jpg`.

** Hiển thị hình ảnh **

Bạn có thể hiển thị hình ảnh trên màn hình bằng lệnh sau:

`` `
cv2.imshow ('hình ảnh', IMG)
`` `

Lệnh này sẽ hiển thị hình ảnh `img` trên màn hình.

Bạn cũng có thể đợi người dùng nhấn phím trước khi đóng cửa sổ bằng lệnh sau:

`` `
CV2.waitkey (0)
`` `

** Chuyển đổi hình ảnh giữa các định dạng **

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh từ định dạng này sang định dạng khác bằng lệnh sau:

`` `
CV2.cvtcolor (IMG, CV2.color_bgr2rgb)
`` `

Lệnh này sẽ chuyển đổi hình ảnh `img` từ không gian màu BGR sang không gian màu RGB.

** Thực hiện các hoạt động cơ bản trên hình ảnh **

Bạn có thể thực hiện nhiều hoạt động cơ bản trên hình ảnh bằng Python OpenCV.Ví dụ: bạn có thể làm mờ một hình ảnh bằng lệnh sau:

`` `
blurred_img = cv2.blur (img, (5, 5))
`` `

Lệnh này sẽ làm mờ hình ảnh `img` bằng cách sử dụng hạt nhân 5x5.

Bạn cũng có thể làm sắc nét một hình ảnh bằng lệnh sau:

`` `
Sharpened_img = CV2.SharPen (IMG, (5, 5))
`` `

Lệnh này sẽ làm sắc nét hình ảnh `img` bằng cách sử dụng kernel 5x5.

Bạn cũng có thể thực hiện phát hiện cạnh trên một hình ảnh bằng lệnh sau:

`` `
edged_img = cv2.canny (IMG, 100, 200)
`` `

Lệnh này sẽ thực hiện phát hiện cạnh trên hình ảnh `img` bằng cách sử dụng ngưỡng 100 và 200.

**Phần kết luận**

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã cho bạn một lời giới thiệu nhẹ nhàng về Python Opencv.Chúng tôi đã đề cập đến những điều cơ bản của xử lý hình ảnh, chẳng hạn như đọc và viết hình ảnh, hiển thị hình ảnh và chuyển đổi hình ảnh giữa các định dạng khác nhau.Chúng tôi cũng chỉ cho bạn cách sử dụng OpenCV để thực hiện các hoạt động cơ bản trên hình ảnh, chẳng hạn như làm mờ, mài sắc và phát hiện cạnh.

Đến cuối hướng dẫn này, bạn nên có một
=======================================
#Python #CV2 #computer-vision #image-processing #open-cv **Python OpenCV: A Gentle Introduction**

OpenCV is a powerful computer vision library that can be used for a wide variety of tasks, such as image processing, object detection, and facial recognition. It is written in C++, but there are bindings available for Python, making it easy to use for Python programmers.

In this tutorial, we will give you a gentle introduction to Python OpenCV. We will cover the basics of image processing, such as reading and writing images, displaying images, and converting images between different formats. We will also show you how to use OpenCV to perform basic operations on images, such as blurring, sharpening, and edge detection.

By the end of this tutorial, you will have a good understanding of how to use Python OpenCV for image processing.

**Prerequisites**

To follow this tutorial, you will need the following:

* A computer with Python installed
* The Python OpenCV library

You can install the Python OpenCV library using the following command:

```
pip install opencv-python
```

**Getting Started**

The first step is to import the Python OpenCV library into your Python script. You can do this by using the following command:

```
import cv2
```

Now that you have imported the Python OpenCV library, you can start working with images.

**Reading and Writing Images**

The first thing you need to do is read an image into memory. You can do this using the following command:

```
img = cv2.imread('image.jpg')
```

This command will read the image `image.jpg` and store it in the variable `img`.

Once you have an image in memory, you can write it to a file using the following command:

```
cv2.imwrite('output.jpg', img)
```

This command will write the image `img` to the file `output.jpg`.

**Displaying Images**

You can display an image on the screen using the following command:

```
cv2.imshow('Image', img)
```

This command will display the image `img` on the screen.

You can also wait for the user to press a key before closing the window using the following command:

```
cv2.waitKey(0)
```

**Converting Images Between Formats**

You can convert an image from one format to another using the following command:

```
cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

This command will convert the image `img` from the BGR color space to the RGB color space.

**Performing Basic Operations on Images**

You can perform a variety of basic operations on images using Python OpenCV. For example, you can blur an image using the following command:

```
blurred_img = cv2.blur(img, (5, 5))
```

This command will blur the image `img` using a 5x5 kernel.

You can also sharpen an image using the following command:

```
sharpened_img = cv2.sharpen(img, (5, 5))
```

This command will sharpen the image `img` using a 5x5 kernel.

You can also perform edge detection on an image using the following command:

```
edged_img = cv2.Canny(img, 100, 200)
```

This command will perform edge detection on the image `img` using a threshold of 100 and 200.

**Conclusion**

In this tutorial, we gave you a gentle introduction to Python OpenCV. We covered the basics of image processing, such as reading and writing images, displaying images, and converting images between different formats. We also showed you how to use OpenCV to perform basic operations on images, such as blurring, sharpening, and edge detection.

By the end of this tutorial, you should have a
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top