python enum

** Python Enums: Chúng là gì và cách sử dụng chúng **

** enum là gì? **

Một enum (viết tắt để liệt kê) là một loại dữ liệu đại diện cho một tập hợp các giá trị cố định.Các enum được sử dụng để xác định một tập hợp các hằng số được đặt tên, có thể được sử dụng để biểu diễn các trạng thái hoặc điều kiện khác nhau.Ví dụ: bạn có thể tạo một enum để thể hiện các màu khác nhau của đèn giao thông:

`` `Python
từ enum nhập enum

Lớp Trafficleslight (enum):
đỏ = 1
Vàng = 2
màu xanh lá cây = 3
`` `

Sau đó, bạn có thể sử dụng enum `Trafficlight` để biểu thị trạng thái của đèn giao thông trong mã của bạn:

`` `Python
Nếu Traffic_Light == Trafficlight.red:
# Dừng lại
ELIF Traffic_Light == Trafficlight.yellow:
# Chậm lại
khác:
# Đi
`` `

** Tại sao sử dụng enums? **

Có một vài lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng Enums trong mã Python của mình.

*** Các giá trị enum được gõ mạnh mẽ. ** Điều này có nghĩa là bạn có thể chắc chắn rằng một biến của loại `Trafficlight 'sẽ luôn chứa một giá trị hợp lệ từ enum` Trafficlight'.Điều này có thể giúp ngăn ngừa lỗi trong mã của bạn.
*** Các giá trị enum là tự ghi chép. ** Tên của các giá trị trong một enum làm rõ những gì chúng đại diện.Điều này có thể giúp làm cho mã của bạn dễ hiểu hơn và dễ hiểu hơn.
*** Enums có thể được sử dụng để cải thiện an toàn loại. ** Bạn có thể sử dụng Enums để đảm bảo rằng chỉ các giá trị hợp lệ được truyền đến các chức năng hoặc phương thức.Điều này có thể giúp ngăn ngừa lỗi trong mã của bạn.

** Cách sử dụng Enums trong Python **

Để tạo một enum trong Python, bạn có thể sử dụng mô -đun `enum`.Mô -đun `enum` cung cấp một số lớp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tạo enum.Lớp được sử dụng phổ biến nhất là lớp `enum`.

Để tạo một enum bằng lớp `enum`, bạn chỉ cần chuyển danh sách các giá trị cho hàm tạo.Ví dụ: mã sau đây tạo ra một enum có tên là `Trafficlight` với ba giá trị:` red`, `yellow` và` green`:

`` `Python
từ enum nhập enum

Lớp Trafficleslight (enum):
đỏ = 1
Vàng = 2
màu xanh lá cây = 3
`` `

Sau đó, bạn có thể sử dụng enum `Trafficlight` để thể hiện trạng thái của đèn giao thông trong mã của bạn.Ví dụ: mã sau in trạng thái hiện tại của đèn giao thông:

`` `Python
Nếu Traffic_Light == Trafficlight.red:
In ("Đèn giao thông có màu đỏ.")
ELIF Traffic_Light == Trafficlight.yellow:
In ("Đèn giao thông có màu vàng.")
khác:
In ("Đèn giao thông có màu xanh lá cây.")
`` `

** Tài nguyên bổ sung **

* [Tài liệu Python Enums] (https://docs.python.org/3/l Library/enum.html)
* [Hướng dẫn về Python Enums] (https://realpython.com/python-enums/)
* [Enum Cheat Sheet] (https://www.pythoncheatsheet.org/cheatsheet/python-enums/)

** hashtags **

* #Python
* #Enums
* #Loại dữ liệu
* #Programming
* #phát triển phần mềm
=======================================
**Python Enums: What They Are and How to Use Them**

**What is an enum?**

An enum (short for enumeration) is a data type that represents a fixed set of values. Enums are used to define a set of named constants, which can be used to represent different states or conditions. For example, you could create an enum to represent the different colors of a traffic light:

```python
from enum import Enum

class TrafficLight(Enum):
red = 1
yellow = 2
green = 3
```

You can then use the `TrafficLight` enum to represent the state of a traffic light in your code:

```python
if traffic_light == TrafficLight.red:
# Stop
elif traffic_light == TrafficLight.yellow:
# Slow down
else:
# Go
```

**Why use enums?**

There are a few reasons why you might want to use enums in your Python code.

* **Enum values are strongly typed.** This means that you can be sure that a variable of type `TrafficLight` will always contain a valid value from the `TrafficLight` enum. This can help to prevent errors in your code.
* **Enum values are self-documenting.** The names of the values in an enum make it clear what they represent. This can help to make your code more readable and easier to understand.
* **Enums can be used to improve type safety.** You can use enums to ensure that only valid values are passed to functions or methods. This can help to prevent errors in your code.

**How to use enums in Python**

To create an enum in Python, you can use the `enum` module. The `enum` module provides a number of different classes that you can use to create enums. The most commonly used class is the `Enum` class.

To create an enum using the `Enum` class, you simply need to pass a list of values to the constructor. For example, the following code creates an enum called `TrafficLight` with three values: `red`, `yellow`, and `green`:

```python
from enum import Enum

class TrafficLight(Enum):
red = 1
yellow = 2
green = 3
```

You can then use the `TrafficLight` enum to represent the state of a traffic light in your code. For example, the following code prints the current state of the traffic light:

```python
if traffic_light == TrafficLight.red:
print("The traffic light is red.")
elif traffic_light == TrafficLight.yellow:
print("The traffic light is yellow.")
else:
print("The traffic light is green.")
```

**Additional resources**

* [Python Enums documentation](https://docs.python.org/3/library/enum.html)
* [Tutorial on Python Enums](https://realpython.com/python-enums/)
* [Enum cheat sheet](https://www.pythoncheatsheet.org/cheatsheet/python-enums/)

**Hashtags**

* #Python
* #Enums
* #data-types
* #Programming
* #Software-development
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock