python for loop

ngocsuong139

New member
** Python cho Loop: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu **

## Một vòng lặp trong Python là gì?

A for Loop là một cấu trúc lập trình lặp lại trên một chuỗi các phần tử.Trong Python, một chuỗi có thể là một danh sách, một tuple, một phạm vi hoặc một chuỗi.Vòng lặp được lặp lại trên các phần tử của chuỗi một và thực thi mã bên trong vòng lặp cho mỗi phần tử.

## Cú pháp của một vòng lặp trong Python

Cú pháp của một vòng lặp trong Python như sau:

`` `Python
Đối với <biến số> trong <Seect>:
<Code>
`` `

Ở đâu:

* `<Biến>` là tên của biến sẽ lưu trữ từng phần tử của chuỗi khi nó được lặp lại.
* `<Seect>` là chuỗi các phần tử mà vòng lặp sẽ lặp lại.
* `<code>` là mã sẽ được thực thi cho từng phần tử của chuỗi.

## Ví dụ về một vòng lặp trong Python

Mã sau in các số từ 1 đến 10:

`` `Python
cho số trong phạm vi (1, 11):
in (số)
`` `

## Cách sử dụng một vòng lặp cho một câu lệnh IF

Bạn có thể sử dụng một vòng lặp cho một câu lệnh IF để thực hiện mã có điều kiện cho các yếu tố nhất định của chuỗi.Mã sau in các số từ 1 đến 10, nhưng chỉ in các số chẵn:

`` `Python
cho số trong phạm vi (1, 11):
Nếu số % 2 == 0:
in (số)
`` `

## Phần kết luận

Đối với các vòng lặp là một công cụ mạnh mẽ để lặp lại các chuỗi các yếu tố trong Python.Chúng có thể được sử dụng để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn như in các yếu tố của danh sách, tổng hợp các yếu tố của danh sách hoặc kiểm tra xem một yếu tố nhất định có nằm trong danh sách không.

## hashtags

* #Python
* #Programming
* #loops
* #Conditionals
* #iteration
=======================================
**Python For Loop: A Guide for Beginners**

## What is a for loop in Python?

A for loop is a programming construct that iterates over a sequence of elements. In Python, a sequence can be a list, a tuple, a range, or a string. The for loop iterates over the elements of the sequence one by one, and executes the code inside the loop for each element.

## Syntax of a for loop in Python

The syntax of a for loop in Python is as follows:

```python
for <variable> in <sequence>:
<code>
```

Where:

* `<variable>` is the name of the variable that will store each element of the sequence as it is iterated over.
* `<sequence>` is the sequence of elements that the loop will iterate over.
* `<code>` is the code that will be executed for each element of the sequence.

## Example of a for loop in Python

The following code prints the numbers from 1 to 10:

```python
for number in range(1, 11):
print(number)
```

## How to use a for loop with an if statement

You can use a for loop with an if statement to conditionally execute code for certain elements of the sequence. The following code prints the numbers from 1 to 10, but only prints the even numbers:

```python
for number in range(1, 11):
if number % 2 == 0:
print(number)
```

## Conclusion

For loops are a powerful tool for iterating over sequences of elements in Python. They can be used to perform a variety of tasks, such as printing the elements of a list, summing the elements of a list, or checking if a certain element is in a list.

## Hashtags

* #Python
* #Programming
* #loops
* #Conditionals
* #iteration
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock