python full course

minhchaunguyen

New member
#Python #PythonfullCoth

Học Python từ đầu với khóa học toàn diện này.Khóa học này sẽ đưa bạn từ người mới bắt đầu đến nâng cao, bao gồm mọi thứ bạn cần biết để trở thành một lập trình viên Python thành thạo.

** Những gì bạn sẽ học: **

* Những điều cơ bản của cú pháp Python và ngữ nghĩa
* Kiểu dữ liệu và biến
* Các câu lệnh điều khiển dòng chảy
* Chức năng và mô -đun
* Lập trình hướng đối tượng
* Tererables và máy phát điện
* Ngoại lệ và xử lý lỗi
* Kiểm tra và gỡ lỗi
* Phát triển web với Django
* Khoa học dữ liệu với Numpy và Pandas

** Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có thể: **

* Viết các chương trình Python để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau
* Tạo và sử dụng các mô -đun Python
* Xây dựng các ứng dụng web với Django
* Thực hiện phân tích dữ liệu với Numpy và Pandas

** Điều kiện tiên quyết: **

* Không có kinh nghiệm lập trình trước được yêu cầu
* Một số quen thuộc với toán học là hữu ích

** Cách đăng ký: **

Khóa học này có sẵn trên [udemy] (https://www.udemy.com/course/python-full-course/).

** Tài nguyên bổ sung: **

* [Tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/)
* [Stack Overflow] (https://stackoverflow.com/questions/tagged/python)
* [Codecademy] (https://www.codecademy.com/learn/python)
* [Coursera] (https://www.coursera.org/specializations/python)
=======================================
#Python #pythonfullcourse #Programming #learnpython #datascience ##Python Full Course

Learn Python from scratch with this comprehensive course. This course will take you from beginner to advanced, covering everything you need to know to become a proficient Python programmer.

**What you'll learn:**

* The basics of Python syntax and semantics
* Data types and variables
* Control flow statements
* Functions and modules
* Object-oriented programming
* Iterables and generators
* Exceptions and error handling
* Testing and debugging
* Web development with Django
* Data science with NumPy and Pandas

**By the end of this course, you'll be able to:**

* Write Python programs to solve a variety of problems
* Create and use Python modules
* Build web applications with Django
* Perform data analysis with NumPy and Pandas

**Prerequisites:**

* No prior programming experience is required
* Some familiarity with mathematics is helpful

**How to enroll:**

This course is available on [Udemy](https://www.udemy.com/course/python-full-course/).

**Additional resources:**

* [Python documentation](https://docs.python.org/3/)
* [Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/tagged/python)
* [Codecademy](https://www.codecademy.com/learn/python)
* [Coursera](https://www.coursera.org/specializations/python)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock