python functions

** Chức năng Python: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu **

## Hàm Python là gì?

Hàm Python là một khối mã thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.Nó có thể được gọi từ bất cứ nơi nào trong chương trình của bạn và nó có thể được thông qua các đối số để tùy chỉnh hành vi của nó.Các chức năng rất cần thiết để viết mã mô -đun có tổ chức.Chúng cho phép bạn chia chương trình của mình thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn và chúng giúp việc sử dụng lại mã dễ dàng hơn.

## Cách tạo chức năng Python

Để tạo chức năng Python, bạn sử dụng từ khóa `def`.Sau đây là một ví dụ đơn giản về chức năng Python in tin nhắn "Xin chào, Thế giới!"

`` `Python
def hello_world ():
In ("Xin chào, Thế giới!")
`` `

Để gọi chức năng này, bạn chỉ cần sử dụng tên của nó theo sau là dấu ngoặc đơn.Ví dụ:

`` `Python
Chào thế giới()
`` `

## Tranh luận

Bạn có thể chuyển các đối số cho chức năng Python khi bạn gọi nó.Các đối số này được sử dụng để tùy chỉnh hành vi của hàm.Ví dụ: chức năng sau đây lấy đối số `name` và in lời chào đến người đó:

`` `Python
def chào (tên):
print ("Xin chào, {}!". Định dạng (tên))
`` `

Bạn có thể chuyển các đối số cho một chức năng theo bất kỳ thứ tự nào.Ví dụ: hai câu sau đây là tương đương:

`` `Python
Chào ("John")
Greet (name = "John")
`` `

## Trả về giá trị

Một hàm Python có thể trả về một giá trị.Để làm điều này, chỉ cần sử dụng từ khóa `return`.Ví dụ: hàm sau trả về tổng của hai số:

`` `Python
def sum (a, b):
trả lại a + b
`` `

Bạn có thể sử dụng giá trị trả về của một hàm ở bất cứ đâu trong chương trình của bạn.Ví dụ: mã sau in tổng của hai số:

`` `Python
A = 10
B = 20
in (sum (a, b))
`` `

## Chức năng tích hợp sẵn

Python đi kèm với một số chức năng tích hợp mà bạn có thể sử dụng trong các chương trình của mình.Các chức năng này bao gồm một loạt các tác vụ, chẳng hạn như thao tác chuỗi, I/O tệp và các hoạt động toán học.Để biết danh sách đầy đủ các chức năng tích hợp, hãy xem [Tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/l Library/Funces.html).

## Bài tập

1. Viết một hàm lấy một danh sách các số và trả về trung bình của các số.
2. Viết một hàm lấy một chuỗi và trả về một chuỗi mới với tất cả các nguyên âm bị xóa.
3. Viết một hàm lấy một số và trả về giai thừa của số đó.

## hashtags

* #Python
* #chức năng
* #Programming
* #Tutorial
* #learnpython
=======================================
**Python Functions: A Guide for Beginners**

## What is a Python function?

A Python function is a block of code that performs a specific task. It can be called from anywhere in your program, and it can be passed arguments to customize its behavior. Functions are essential for writing organized, modular code. They allow you to break your program down into smaller, more manageable pieces, and they make it easier to reuse code.

## How to create a Python function

To create a Python function, you use the `def` keyword. The following is a simple example of a Python function that prints the message "Hello, world!"

```python
def hello_world():
print("Hello, world!")
```

To call this function, you simply use its name followed by parentheses. For example:

```python
hello_world()
```

## Arguments

You can pass arguments to a Python function when you call it. These arguments are used to customize the behavior of the function. For example, the following function takes an `name` argument and prints a greeting to that person:

```python
def greet(name):
print("Hello, {}!".format(name))
```

You can pass arguments to a function in any order. For example, the following two statements are equivalent:

```python
greet("John")
greet(name="John")
```

## Return values

A Python function can return a value. To do this, simply use the `return` keyword. For example, the following function returns the sum of two numbers:

```python
def sum(a, b):
return a + b
```

You can use the return value of a function anywhere in your program. For example, the following code prints the sum of two numbers:

```python
a = 10
b = 20
print(sum(a, b))
```

## Built-in functions

Python comes with a number of built-in functions that you can use in your programs. These functions cover a wide range of tasks, such as string manipulation, file I/O, and mathematical operations. For a complete list of the built-in functions, see the [Python documentation](https://docs.python.org/3/library/functions.html).

## Exercises

1. Write a function that takes a list of numbers and returns the average of the numbers.
2. Write a function that takes a string and returns a new string with all the vowels removed.
3. Write a function that takes a number and returns the factorial of that number.

## Hashtags

* #Python
* #functions
* #Programming
* #Tutorial
* #learnpython
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top