python http server

smallladybug784

New member
## Cách tạo máy chủ HTTP Python

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo máy chủ HTTP Python.Chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản của HTTP, cách tạo một máy chủ đơn giản và cách xử lý các yêu cầu và phản hồi.

### HTTP là gì?

HTTP là giao thức chuyển siêu văn bản, giao thức được sử dụng để truyền dữ liệu giữa trình duyệt web và máy chủ web.Đây là một giao thức không trạng thái, có nghĩa là mỗi yêu cầu độc lập với bất kỳ yêu cầu nào trước đó.Điều này giúp dễ dàng mở rộng quy mô các máy chủ web, vì mỗi yêu cầu có thể được xử lý bởi một máy chủ khác nhau.

### Tạo một máy chủ đơn giản

Mã sau đây tạo ra một máy chủ HTTP đơn giản lắng nghe trên cổng 8000:

`` `Python
Nhập http.server

Cổng = 8000

DEF Tay cầm_Request (Yêu cầu):
# Gửi phản hồi đơn giản
Trở về "Xin chào Thế giới!"

def main ():
# Tạo một máy chủ
httpd = http.server.httpserver (("", cổng), tay cầm_request)

# Khởi động máy chủ
httpd.serve_forever ()

Nếu __name__ == "__main__":
chủ yếu()
`` `

Để chạy mã này, hãy lưu nó dưới dạng `server.py` và sau đó chạy lệnh sau:

`` `
Python Server.py
`` `

Điều này sẽ khởi động máy chủ trên cổng 8000. Sau đó, bạn có thể mở trình duyệt web và điều hướng đến `http: // localhost: 8000` để xem phản hồi.

### Yêu cầu và phản hồi xử lý

Hàm `tay cầm_request ()` trong mã trên xử lý các yêu cầu từ máy khách.Khi khách hàng gửi yêu cầu, máy chủ sẽ gọi chức năng này.Hàm sau đó có thể đọc yêu cầu và gửi phản hồi.

Đối tượng `Yêu cầu` chứa thông tin về yêu cầu, chẳng hạn như phương thức (ví dụ:` get`, `post`), đường dẫn và tiêu đề.Đối tượng `Phản hồi` có thể được sử dụng để gửi phản hồi cho máy khách.Phản hồi có thể chứa mã trạng thái (ví dụ: `200 OK`,` không tìm thấy `404), các tiêu đề và cơ thể.

### Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách tạo máy chủ HTTP Python.Bạn đã học được những điều cơ bản của HTTP, cách tạo một máy chủ đơn giản và cách xử lý các yêu cầu và phản hồi.

###### Hashtags

* #Python
* #http
* #máy chủ
* #web
* #phát triển
=======================================
## How to Create a Python HTTP Server

In this tutorial, you will learn how to create a Python HTTP server. We will cover the basics of HTTP, how to create a simple server, and how to handle requests and responses.

### What is HTTP?

HTTP is the Hypertext Transfer Protocol, the protocol used to transfer data between web browsers and web servers. It is a stateless protocol, meaning that each request is independent of any previous requests. This makes it easy to scale web servers, as each request can be handled by a different server.

### Creating a Simple Server

The following code creates a simple HTTP server that listens on port 8000:

```python
import http.server

PORT = 8000

def handle_request(request):
# Send a simple response
return "Hello World!"

def main():
# Create a server
httpd = http.server.HTTPServer(("", PORT), handle_request)

# Start the server
httpd.serve_forever()

if __name__ == "__main__":
main()
```

To run this code, save it as `server.py` and then run the following command:

```
python server.py
```

This will start the server on port 8000. You can then open a web browser and navigate to `http://localhost:8000` to see the response.

### Handling Requests and Responses

The `handle_request()` function in the above code handles requests from clients. When a client sends a request, the server will call this function. The function can then read the request and send a response.

The `request` object contains information about the request, such as the method (e.g., `GET`, `POST`), the path, and the headers. The `response` object can be used to send a response to the client. The response can contain the status code (e.g., `200 OK`, `404 Not Found`), the headers, and the body.

### Conclusion

In this tutorial, you learned how to create a Python HTTP server. You learned the basics of HTTP, how to create a simple server, and how to handle requests and responses.

###### Hashtags

* #Python
* #http
* #Server
* #web
* #development
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock