python json dumps

goldenpanda977

New member
** Cách sử dụng json.dumps () trong python **

JSON (ký hiệu đối tượng JavaScript) là một định dạng giữa các dữ liệu nhẹ.Thật dễ dàng cho con người đọc và viết, và nó cũng dễ dàng cho các máy móc phân tích và tạo ra.JSON thường được sử dụng để truyền dữ liệu giữa máy chủ và máy khách hoặc để lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Hàm json.dumps () trong python có thể được sử dụng để chuyển đổi một đối tượng Python thành chuỗi JSON.Cú pháp của hàm json.dumps () như sau:

`` `Python
json.dumps (obj, thụt lề = không, sort_key = false)
`` `

*** OBJ ** là đối tượng Python được chuyển đổi thành JSON.
*** thụt lề ** là một số nguyên tùy chọn chỉ định số lượng khoảng trống sẽ sử dụng để thụt lề.
*** sort_keys ** là một boolean tùy chọn chỉ định xem các khóa trong chuỗi JSON có nên được sắp xếp hay không.

Hàm json.dumps () trả về chuỗi JSON.Ví dụ: mã sau đây chuyển đổi danh sách Python thành chuỗi JSON:

`` `Python
>>> Nhập JSON
>>> data = ['foo', 'bar', 'baz']]]]
>>> json.dumps (dữ liệu)
'["Foo", "Bar", "Baz"]'
`` `

Hàm json.dumps () cũng có thể được sử dụng để chuyển đổi từ điển Python thành chuỗi JSON.Ví dụ: mã sau đây chuyển đổi từ điển Python thành chuỗi JSON:

`` `Python
>>> Nhập JSON
>>> data = {'foo': 'bar', 'baz': 'qux'}
>>> json.dumps (dữ liệu)
'{"foo": "bar", "baz": "qux"}'
`` `

Hàm json.dumps () là một công cụ rất hữu ích để làm việc với dữ liệu JSON trong Python.Nó có thể được sử dụng để chuyển đổi các đối tượng Python thành các chuỗi JSON và nó cũng có thể được sử dụng để phân tích các chuỗi JSON thành các đối tượng Python.

** Hashtags: **

* #Python
* #json
* #data-InterChange
* #phát triển web
* #Programming
=======================================
**How to use json.dumps() in Python**

JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-interchange format. It is easy for humans to read and write, and it is also easy for machines to parse and generate. JSON is often used to transmit data between a server and a client, or to store data in a database.

The json.dumps() function in Python can be used to convert a Python object into a JSON string. The syntax of the json.dumps() function is as follows:

```python
json.dumps(obj, indent=None, sort_keys=False)
```

* **obj** is the Python object to be converted into JSON.
* **indent** is an optional integer that specifies the number of spaces to use for indentation.
* **sort_keys** is an optional boolean that specifies whether the keys in the JSON string should be sorted.

The json.dumps() function returns a JSON string. For example, the following code converts a Python list into a JSON string:

```python
>>> import json
>>> data = ['foo', 'bar', 'baz']
>>> json.dumps(data)
'["foo", "bar", "baz"]'
```

The json.dumps() function can also be used to convert a Python dictionary into a JSON string. For example, the following code converts a Python dictionary into a JSON string:

```python
>>> import json
>>> data = {'foo': 'bar', 'baz': 'qux'}
>>> json.dumps(data)
'{"foo": "bar", "baz": "qux"}'
```

The json.dumps() function is a very useful tool for working with JSON data in Python. It can be used to convert Python objects into JSON strings, and it can also be used to parse JSON strings into Python objects.

**Hashtags:**

* #Python
* #json
* #data-interchange
* #web-development
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top