python json

ngocatxuan.nhi

New member
Credits
395
** Cách chuyển đổi từ điển Python sang JSON **

JSON (ký hiệu đối tượng JavaScript) là một định dạng giữa các dữ liệu nhẹ.Thật dễ dàng cho con người đọc và viết, và nó cũng dễ dàng cho các máy móc phân tích và tạo ra.JSON là một định dạng dựa trên văn bản và nó không nhỏ gọn như các định dạng nhị phân như bộ đệm giao thức hoặc gói tin nhắn.Tuy nhiên, JSON dễ đọc hơn và dễ gỡ lỗi hơn.

Python có một mô-đun tích hợp có tên là `json` có thể được sử dụng để chuyển đổi các đối tượng Python thành JSON và ngược lại.Để chuyển đổi từ điển Python thành JSON, bạn có thể sử dụng hàm `json.dumps ()`.Hàm `json.dumps ()` lấy một đối tượng python làm đầu vào của nó và trả về chuỗi JSON làm đầu ra của nó.

Ví dụ: mã sau đây chuyển đổi từ điển Python thành JSON:

`` `Python
Nhập JSON

Từ điển = {"Tên": "John Doe", "Tuổi": 30}

json_string = json.dumps (từ điển)

In (JSON_STRING)
`` `

Đầu ra của mã trên là chuỗi JSON sau:

`` `json
{"Tên": "John Doe", "Tuổi": 30}
`` `

Để chuyển đổi chuỗi JSON thành Từ điển Python, bạn có thể sử dụng hàm `json.loads ()`.Hàm `json.loads ()` lấy chuỗi JSON làm đầu vào của nó và trả về một đối tượng Python làm đầu ra của nó.

Ví dụ: mã sau đây chuyển đổi chuỗi JSON thành Từ điển Python:

`` `Python
Nhập JSON

JSON_STRING = '{"Tên": "John Doe", "Tuổi": 30}'

Từ điển = json.loads (json_string)

in (từ điển)
`` `

Đầu ra của mã trên là từ điển Python sau:

`` `Python
{'Tên': 'John Doe', 'Age': 30}
`` `

## hashtags

* #Python
* #json
* #data-InterChange
* #data-serialization
* #Định dạng dữ liệu
=======================================
**How to Convert Python Dictionary to JSON**

JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-interchange format. It is easy for humans to read and write, and it is also easy for machines to parse and generate. JSON is a text-based format, and it is not as compact as binary formats such as Protocol Buffers or MessagePack. However, JSON is more readable and easier to debug.

Python has a built-in module called `json` that can be used to convert Python objects to JSON and vice versa. To convert a Python dictionary to JSON, you can use the `json.dumps()` function. The `json.dumps()` function takes a Python object as its input and returns a JSON string as its output.

For example, the following code converts a Python dictionary to JSON:

```python
import json

dictionary = {"name": "John Doe", "age": 30}

json_string = json.dumps(dictionary)

print(json_string)
```

The output of the above code is the following JSON string:

```json
{"name": "John Doe", "age": 30}
```

To convert a JSON string to a Python dictionary, you can use the `json.loads()` function. The `json.loads()` function takes a JSON string as its input and returns a Python object as its output.

For example, the following code converts a JSON string to a Python dictionary:

```python
import json

json_string = '{"name": "John Doe", "age": 30}'

dictionary = json.loads(json_string)

print(dictionary)
```

The output of the above code is the following Python dictionary:

```python
{'name': 'John Doe', 'age': 30}
```

## Hashtags

* #Python
* #json
* #data-interchange
* #data-serialization
* #data-format
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top