python kwargs

trucvanleai

New member
Credits
274
** Python Kwargs: Chúng là gì và cách sử dụng chúng? **

** Kwargs là gì? **

Đối số từ khóa, hoặc kwargs, là một cách để chuyển một số lượng đối số biến cho một hàm.Chúng được chỉ định sau các đối số vị trí và được đi trước bằng dấu hoa thị kép (**).

Ví dụ: chức năng sau đây có hai đối số vị trí, `name` và` Age`:

`` `Python
def chào (tên, tuổi):
print (f "Xin chào, {name}! Bạn {Age} tuổi.")
`` `

Chúng ta có thể gọi chức năng này với hai đối số vị trí:

`` `Python
Chào ("John", 20)
`` `

Điều này sẽ in đầu ra sau:

`` `
Chào John!Bạn 20 tuổi.
`` `

Chúng ta cũng có thể gọi chức năng này với số lượng đối số từ khóa:

`` `Python
Greet (name = "John", tuổi = 20)
`` `

Điều này cũng sẽ in cùng đầu ra như trên.

** Cách sử dụng kwargs? **

Đối số từ khóa được sử dụng để truyền thông tin bổ sung cho một chức năng.Ví dụ: hàm sau lấy đối số `name` và đối số` ** kwargs`:

`` `Python
def chào (tên, ** kwargs):
Đối với khóa, giá trị trong kwargs.items ():
print (f "{key}: {value}")
`` `

Chúng ta có thể gọi chức năng này với một số lượng biến số từ khóa đối số:

`` `Python
Greet ("John", Age = 20, Nghề nghiệp = "Lập trình viên")
`` `

Điều này sẽ in đầu ra sau:

`` `
Tên: John
Tuổi: 20
Nghề nghiệp: Lập trình viên
`` `

** Ưu điểm của việc sử dụng kwargs **

Có một vài lợi thế để sử dụng kwargs so với các đối số vị trí.

*** Họ làm cho mã của bạn dễ đọc hơn. ** Khi bạn sử dụng các đối số vị trí, có thể khó nhớ thứ tự của các đối số.Với kwargs, bạn có thể chỉ cần đặt tên cho các đối số, điều này làm cho mã của bạn dễ đọc hơn.
*** Chúng cho phép bạn vượt qua một số lượng đối số khác nhau. ** Với các đối số vị trí, bạn bị giới hạn trong một số lượng đối số cố định.Với KWARGS, bạn có thể vượt qua bất kỳ số lượng đối số nào.
*** Họ giúp việc mở rộng mã của bạn dễ dàng hơn. ** Nếu bạn cần thêm các đối số mới vào chức năng của mình, bạn chỉ cần thêm chúng vào đối số ** kwargs **.Bạn không cần thay đổi mã gọi chức năng.

**Phần kết luận**

Đối số từ khóa là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để làm cho mã của bạn dễ đọc hơn, linh hoạt và có thể mở rộng hơn.Nếu bạn chưa sử dụng kwargs, tôi khuyến khích bạn thử họ.

** Hashtags: **

* #Python
* #Programming
* #chức năng
* #tranh luận
* #KWARGS
=======================================
**Python kwargs: What are they and how to use them?**

**What are kwargs?**

Keyword arguments, or kwargs for short, are a way to pass a variable number of arguments to a function. They are specified after the positional arguments, and are preceded by a double asterisk (**).

For example, the following function takes two positional arguments, `name` and `age`:

```python
def greet(name, age):
print(f"Hello, {name}! You are {age} years old.")
```

We can call this function with two positional arguments:

```python
greet("John", 20)
```

This will print the following output:

```
Hello, John! You are 20 years old.
```

We can also call this function with a variable number of keyword arguments:

```python
greet(name="John", age=20)
```

This will also print the same output as above.

**How to use kwargs?**

Keyword arguments are used to pass additional information to a function. For example, the following function takes a `name` argument and a `**kwargs` argument:

```python
def greet(name, **kwargs):
for key, value in kwargs.items():
print(f"{key}: {value}")
```

We can call this function with a variable number of keyword arguments:

```python
greet("John", age=20, occupation="programmer")
```

This will print the following output:

```
name: John
age: 20
occupation: programmer
```

**Advantages of using kwargs**

There are a few advantages to using kwargs over positional arguments.

* **They make your code more readable.** When you use positional arguments, it can be difficult to remember the order of the arguments. With kwargs, you can simply name the arguments, which makes your code more readable.
* **They allow you to pass a variable number of arguments.** With positional arguments, you are limited to a fixed number of arguments. With kwargs, you can pass any number of arguments.
* **They make it easier to extend your code.** If you need to add new arguments to your function, you can simply add them to the **kwargs** argument. You don't need to change the code that calls the function.

**Conclusion**

Keyword arguments are a powerful tool that can be used to make your code more readable, flexible, and extensible. If you are not already using kwargs, I encourage you to give them a try.

**Hashtags:**

* #Python
* #Programming
* #functions
* #arguments
* #KWARGS
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top