python launcher

ductrung476

New member
** Python Launcher: Nó là gì và cách sử dụng nó **

Trình khởi chạy Python là một tiện ích cho phép bạn chạy các tập lệnh Python từ dòng lệnh.Nó được bao gồm trong phân phối Python và có thể được sử dụng trên Windows, Mac và Linux.

Để sử dụng trình khởi chạy Python, hãy mở một cửa sổ đầu cuối và nhập lệnh sau:

`` `
Python <cript.py>
`` `

Trong đó `<cript.py>` là tên của tập lệnh Python bạn muốn chạy.

Trình khởi chạy Python sẽ khởi động trình thông dịch Python và thực hiện tập lệnh.Đầu ra của tập lệnh sẽ được hiển thị trong cửa sổ đầu cuối.

Bạn cũng có thể sử dụng trình khởi chạy Python để chuyển các đối số cho các tập lệnh của bạn.Để làm điều này, chỉ cần thêm các đối số sau tên tập lệnh, được phân tách bằng khoảng trắng.Ví dụ: lệnh sau sẽ chạy tập lệnh `script.py` với đối số` "Hello World" `:

`` `
python script.py "Xin chào thế giới"
`` `

Trình khởi chạy Python là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để chạy các tập lệnh Python từ dòng lệnh.Đó là một bổ sung có giá trị cho bất kỳ bộ công cụ của nhà phát triển Python nào.

** Hashtags: **

* #Python
* #Programming
* #dòng lệnh
* #Scripting
* #phát triển
=======================================
**Python Launcher: What It Is and How to Use It**

The Python Launcher is a utility that allows you to run Python scripts from the command line. It is included with the Python distribution and can be used on Windows, Mac, and Linux.

To use the Python Launcher, open a terminal window and type the following command:

```
python <script.py>
```

where `<script.py>` is the name of the Python script you want to run.

The Python Launcher will start the Python interpreter and execute the script. The output of the script will be displayed in the terminal window.

You can also use the Python Launcher to pass arguments to your scripts. To do this, simply add the arguments after the script name, separated by spaces. For example, the following command would run the `script.py` script with the argument `"hello world"`:

```
python script.py "hello world"
```

The Python Launcher is a powerful tool that can be used to run Python scripts from the command line. It is a valuable addition to any Python developer's toolkit.

**Hashtags:**

* #Python
* #Programming
* #commandline
* #Scripting
* #development
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock