python logo

doannhubao

New member
** Logo Python **

#Python #Logo #Programming #design

Logo Python là một chữ cái cách điệu "P" trong cầu vồng màu sắc.Nó được thiết kế bởi Guido Van Rossum, người tạo ra Python, vào năm 1991. Logo có ý nghĩa đại diện cho sự đa dạng và sáng tạo của cộng đồng Python.

Màu sắc của logo không tùy ý.Mỗi màu có một ý nghĩa cụ thể:

*** Màu xanh: ** đại diện cho bầu trời và biển, tượng trưng cho sự rộng lớn và tiềm năng của Python.
*** Green: ** đại diện cho thiên nhiên và sự phát triển, tượng trưng cho các khả năng ngày càng mở rộng của Python.
*** Orange: ** đại diện cho mặt trời và sự ấm áp, tượng trưng cho cộng đồng người dùng Python chào đón và hỗ trợ.
*** Red: ** đại diện cho niềm đam mê và sự phấn khích, tượng trưng cho sự nhiệt tình cho lập trình Python.
*** Vàng: ** đại diện cho hạnh phúc và niềm vui, tượng trưng cho sự vui vẻ và sự thích thú có thể được tìm thấy trong lập trình Python.

Logo Python là một biểu tượng đơn giản nhưng mạnh mẽ đại diện cho những gì Python cung cấp.Đó là một lời nhắc nhở rằng Python là ngôn ngữ lập trình đa năng và mạnh mẽ, có thể được sử dụng để tạo bất cứ thứ gì từ các tập lệnh đơn giản đến các ứng dụng phức tạp.

**Người giới thiệu**

* [Logo Python] (https://www.python.org/doc/logo/)
* [Ý nghĩa của logo Python] (https://www.python.org/doc/logo-meaning/)
=======================================
**Python Logo**

#Python #Logo #Programming #design

The Python logo is a stylized letter "P" in a rainbow of colors. It was designed by Guido van Rossum, the creator of Python, in 1991. The logo is meant to represent the diversity and creativity of the Python community.

The colors of the logo are not arbitrary. Each color has a specific meaning:

* **Blue:** represents the sky and the sea, symbolizing the vastness and potential of Python.
* **Green:** represents nature and growth, symbolizing the ever-expanding capabilities of Python.
* **Orange:** represents the sun and warmth, symbolizing the welcoming and supportive community of Python users.
* **Red:** represents passion and excitement, symbolizing the enthusiasm for Python programming.
* **Yellow:** represents happiness and joy, symbolizing the fun and enjoyment that can be found in Python programming.

The Python logo is a simple yet powerful symbol that represents the best of what Python has to offer. It is a reminder that Python is a versatile and powerful programming language that can be used to create anything from simple scripts to complex applications.

**References**

* [The Python Logo](https://www.python.org/doc/logo/)
* [The Meaning of the Python Logo](https://www.python.org/doc/logo-meaning/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock