python map

smallwolf847

New member
## Bản đồ Python: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

** Bản đồ Python là gì? **

Bản đồ Python là một hàm có hai đối số: một hàm và một điều có thể được lặp lại.Hàm được áp dụng cho từng yếu tố của IT có thể và kết quả được trả về dưới dạng mới có thể đi được.

Ví dụ: mã sau sử dụng bản đồ để nhân đôi số các số trong danh sách:

`` `Python
Số = [1, 2, 3, 4, 5]
Double_numbers = map (lambda x: x * 2, số)
in (Doubled_numbers)
`` `

Mã này sẽ in đầu ra sau:

`` `
[2, 4, 6, 8, 10]
`` `

** Cách sử dụng bản đồ Python? **

Để sử dụng bản đồ Python, bạn chỉ cần gọi chức năng bản đồ với chức năng và có thể sử dụng được.Hàm có thể là bất kỳ chức năng Python nào có một đối số duy nhất và có thể là bất kỳ đối tượng có thể lặp lại nào, chẳng hạn như danh sách, tuple hoặc set.

Mã sau đây cho thấy một số ví dụ khác về cách sử dụng bản đồ Python:

`` `Python
# Ánh xạ một chức năng cho một danh sách các chuỗi
Chuỗi = ["Xin chào", "Thế giới", "Python"]
từ trên
in (từ trên biển_strings)

# Ánh xạ một hàm thành một bộ số của các số
Số = (1, 2, 3, 4, 5)
bình phương_numbers = map (lambda x: x ** 2, số)
in (bình phương_numbers)

# Ánh xạ một hàm cho một tập hợp các chuỗi
String = {"Hello", "World", "Python"}
LowerCased_Strings = Map (Str.Lower, String)
In (Hạ lưu_Strings)
`` `

** Những lợi ích của việc sử dụng bản đồ Python là gì? **

Có một số lợi ích khi sử dụng bản đồ Python.Đầu tiên, bản đồ là một cách rất hiệu quả để áp dụng một chức năng cho một điều khác.Điều này là do các bản đồ được đánh giá lười biếng, điều đó có nghĩa là chức năng không được áp dụng cho từng yếu tố của điều đó cho đến khi cần thiết.Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt là nếu có thể đi được lớn.

Thứ hai, bản đồ rất dễ sử dụng.Chúng có thể được tạo và sử dụng chỉ với một vài dòng mã.Điều này làm cho chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời để nhanh chóng áp dụng một chức năng cho một điều khác.

Cuối cùng, bản đồ rất linh hoạt.Chúng có thể được sử dụng với bất kỳ đối tượng có thể lặp lại nào và chúng có thể được sử dụng để áp dụng bất kỳ chức năng nào cho các yếu tố của điều đó.Điều này làm cho chúng trở thành một công cụ rất mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu trong Python.

## hashtags

* #Python
* #bản đồ
* #FunctionalProgramming
* #Itersables
* #cấu trúc dữ liệu
=======================================
## Python Map: A Guide for Beginners

**What is a Python map?**

A Python map is a function that takes two arguments: a function and an iterable. The function is applied to each element of the iterable, and the results are returned as a new iterable.

For example, the following code uses a map to double the numbers in a list:

```python
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
doubled_numbers = map(lambda x: x * 2, numbers)
print(doubled_numbers)
```

This code will print the following output:

```
[2, 4, 6, 8, 10]
```

**How to use a Python map?**

To use a Python map, you can simply call the map function with the function and iterable you want to use. The function can be any Python function that takes a single argument, and the iterable can be any iterable object, such as a list, tuple, or set.

The following code shows some more examples of how to use a Python map:

```python
# Map a function to a list of strings
strings = ["hello", "world", "python"]
uppercased_strings = map(str.upper, strings)
print(uppercased_strings)

# Map a function to a tuple of numbers
numbers = (1, 2, 3, 4, 5)
squared_numbers = map(lambda x: x ** 2, numbers)
print(squared_numbers)

# Map a function to a set of strings
strings = {"hello", "world", "python"}
lowercased_strings = map(str.lower, strings)
print(lowercased_strings)
```

**What are the benefits of using a Python map?**

There are several benefits to using a Python map. First, maps are a very efficient way to apply a function to an iterable. This is because maps are lazy evaluated, which means that the function is not applied to each element of the iterable until it is needed. This can save a lot of time, especially if the iterable is large.

Second, maps are very easy to use. They can be created and used with just a few lines of code. This makes them a great option for quickly applying a function to an iterable.

Finally, maps are very versatile. They can be used with any iterable object, and they can be used to apply any function to the elements of the iterable. This makes them a very powerful tool for working with data in Python.

## Hashtags

* #Python
* #map
* #FunctionalProgramming
* #iterables
* #DataStructures
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock