python notebook

** Notebook Python: Hướng dẫn của người mới bắt đầu **

## Notebook Python là gì?

Notebook Python là một môi trường mã hóa tương tác dựa trên web cho phép bạn viết và thực thi mã Python, cũng như trực quan hóa các kết quả.Notebook là hoàn hảo để tạo mẫu và khám phá dữ liệu, vì chúng cho phép bạn nhanh chóng lặp lại mã của mình và xem kết quả trong thời gian thực.

## Cách sử dụng máy tính xách tay Python

Để sử dụng máy tính xách tay Python, bạn sẽ cần cài đặt phần mềm Jupyter Notebook.Jupyter Notebook là một phần mềm miễn phí và nguồn mở có thể được cài đặt trên bất kỳ hệ điều hành nào.Khi bạn đã cài đặt Notebook Jupyter, bạn có thể mở một máy tính xách tay bằng cách nhấp vào nút ** mới ** ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ Notebook Jupyter.

## Tạo một cuốn sổ Python

Để tạo một sổ ghi chép Python mới, nhấp vào nút ** mới ** ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ Notebook Jupyter.Điều này sẽ mở một sổ ghi chép mới trong một tab trong trình duyệt của bạn.

## Viết mã python trong một cuốn sổ

Để viết mã Python vào một cuốn sổ, bạn có thể sử dụng loại tế bào ** **.Để tạo một ô mã mới, nhấp vào nút ** chèn ** trong thanh công cụ và chọn ** mã **.Sau đó, bạn có thể nhập mã python của bạn vào ô mã.

## đang chạy mã python trong sổ ghi chép

Để chạy mã Python trong sổ ghi chép, bạn có thể nhấp vào nút ** chạy ** trong thanh công cụ.Điều này sẽ thực thi mã trong ô hiện tại và hiển thị kết quả trong ô đầu ra bên dưới.

## Trực quan hóa dữ liệu trong một cuốn sổ

Bạn có thể sử dụng máy tính xách tay Python để trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng loại ô ** cốt truyện **.Để tạo một ô âm mưu mới, nhấp vào nút ** chèn ** trong thanh công cụ và chọn ** lô **.Sau đó, bạn có thể sử dụng thư viện ** matplotlib ** để tạo các sơ đồ dữ liệu của bạn.

## Lưu và xuất máy tính xách tay

Bạn có thể lưu sổ ghi chép của mình bằng cách nhấp vào menu ** Tệp ** và chọn ** Lưu **.Bạn cũng có thể xuất sổ ghi chép của mình sang nhiều định dạng khác nhau, bao gồm HTML, PDF và Markdown.

## Phần kết luận

Notebook Python là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà khoa học dữ liệu và bất kỳ ai khác muốn học Python.Notebook cho phép bạn viết và thực thi mã Python, cũng như trực quan hóa các kết quả.Chúng hoàn hảo để tạo mẫu và khám phá dữ liệu, vì chúng cho phép bạn nhanh chóng lặp lại mã của mình và xem kết quả trong thời gian thực.

## hashtags

* #Python
* #JupyTernoteBook
* #khoa học dữ liệu
* #Machinelearning
* #Datavisualization
=======================================
**Python Notebook: A Beginner's Guide**

## What is a Python Notebook?

A Python notebook is a web-based interactive coding environment that allows you to write and execute Python code, as well as visualize the results. Notebooks are perfect for prototyping and exploring data, as they allow you to quickly iterate on your code and see the results in real time.

## How to use a Python Notebook

To use a Python notebook, you will need to install the Jupyter Notebook software. Jupyter Notebook is a free and open-source software that can be installed on any operating system. Once you have installed Jupyter Notebook, you can open a notebook by clicking on the **New** button in the top left corner of the Jupyter Notebook window.

## Creating a Python Notebook

To create a new Python notebook, click on the **New** button in the top left corner of the Jupyter Notebook window. This will open a new notebook in a tab in your browser.

## Writing Python Code in a Notebook

To write Python code in a notebook, you can use the **Code** cell type. To create a new code cell, click on the **Insert** button in the toolbar and select **Code**. You can then type your Python code into the code cell.

## Running Python Code in a Notebook

To run Python code in a notebook, you can click on the **Run** button in the toolbar. This will execute the code in the current cell and display the results in the output cell below.

## Visualizing Data in a Notebook

You can use a Python notebook to visualize data using the **Plot** cell type. To create a new plot cell, click on the **Insert** button in the toolbar and select **Plot**. You can then use the **matplotlib** library to create plots of your data.

## Saving and Exporting Notebooks

You can save your notebooks by clicking on the **File** menu and selecting **Save**. You can also export your notebooks to a variety of formats, including HTML, PDF, and Markdown.

## Conclusion

Python notebooks are a powerful tool for data scientists and anyone else who wants to learn Python. Notebooks allow you to write and execute Python code, as well as visualize the results. They are perfect for prototyping and exploring data, as they allow you to quickly iterate on your code and see the results in real time.

## Hashtags

* #Python
* #JupyTernoteBook
* #datascience
* #Machinelearning
* #Datavisualization
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top