python polynomial

thetrung738

New member
#Python #Polynomial #Mathatics #Programming #Linear-Algebra ## Một đa thức trong Python là gì?

Một đa thức trong Python là một biểu thức của dạng `a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n`, trong đó` a_0`, `a_1`, ...là một biến.Các số mũ của các thuật ngữ trong một đa thức là các số nguyên không âm và mức độ của đa thức là số mũ cao nhất.Ví dụ, đa thức `2x^2 + 3x + 4` là của độ 2.

## Làm thế nào để tạo ra một đa thức trong Python?

Có một số cách để tạo ra một đa thức trong Python.Một cách là sử dụng hàm `đa thức ()` từ thư viện `numpy`.Hàm này lấy một danh sách các hệ số làm đối số của nó và trả về một đối tượng đa thức.Ví dụ: mã sau tạo một đối tượng đa thức cho đa thức `2x^2 + 3x + 4`:

`` `Python
từ đa thức nhập khẩu numpy

p = đa thức.polynomial ([2, 3, 4]))
`` `

Một cách khác để tạo đa thức trong python là sử dụng lớp `đa thức ()` từ thư viện `sympy`.Lớp này cho phép bạn tạo đa thức với các hệ số tượng trưng.Ví dụ: mã sau tạo một đối tượng đa thức cho đa thức `2x^2 + 3x + 4`:

`` `Python
từ đa thức nhập khẩu sympy

P = đa thức ([2, 3, 4])
`` `

## Làm thế nào để đánh giá một đa thức trong Python?

Để đánh giá một đa thức ở một giá trị nhất định là `x`, bạn có thể sử dụng phương thức` eval () `của đối tượng đa thức.Phương pháp này lấy giá trị của `x` làm đối số của nó và trả về giá trị của đa thức tại thời điểm đó.Ví dụ: mã sau đánh giá đa thức `2x^2 + 3x + 4` tại` x = 2`:

`` `Python
p = đa thức.polynomial ([2, 3, 4]))

in (p.eval (2))
`` `

## Làm thế nào để tìm nguồn gốc của một đa thức trong Python?

Để tìm gốc của một đa thức, bạn có thể sử dụng phương thức `roots ()` của đối tượng đa thức.Phương pháp này trả về một danh sách các gốc của đa thức.Ví dụ: mã sau tìm thấy gốc của đa thức `2x^2 + 3x + 4`:

`` `Python
p = đa thức.polynomial ([2, 3, 4]))

in (p.roots ())
`` `

## Tài nguyên bổ sung

* [Đa thức Python] (https://docs.python.org/3/l Library/polynomial.html)
* [Đa thức Sympy] (https://docs.sympy.org/latest/modules/polynomial.html)
* [Khan Academy: đa thức] (https://www.khanacademy.org/math/algebra/polynomials)
=======================================
#Python #Polynomial #mathematics #Programming #Linear-algebra ##What is a polynomial in Python?

A polynomial in Python is an expression of the form `a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n`, where `a_0`, `a_1`, ..., `a_n` are constants and `x` is a variable. The exponents of the terms in a polynomial are non-negative integers, and the degree of the polynomial is the highest exponent. For example, the polynomial `2x^2 + 3x + 4` is of degree 2.

##How to create a polynomial in Python?

There are several ways to create a polynomial in Python. One way is to use the `polynomial()` function from the `numpy` library. This function takes a list of coefficients as its argument, and returns a polynomial object. For example, the following code creates a polynomial object for the polynomial `2x^2 + 3x + 4`:

```python
from numpy import polynomial

p = polynomial.polynomial([2, 3, 4])
```

Another way to create a polynomial in Python is to use the `Polynomial()` class from the `sympy` library. This class allows you to create polynomials with symbolic coefficients. For example, the following code creates a polynomial object for the polynomial `2x^2 + 3x + 4`:

```python
from sympy import Polynomial

p = Polynomial([2, 3, 4])
```

##How to evaluate a polynomial in Python?

To evaluate a polynomial at a given value of `x`, you can use the `eval()` method of the polynomial object. This method takes the value of `x` as its argument, and returns the value of the polynomial at that point. For example, the following code evaluates the polynomial `2x^2 + 3x + 4` at `x = 2`:

```python
p = polynomial.polynomial([2, 3, 4])

print(p.eval(2))
```

##How to find the roots of a polynomial in Python?

To find the roots of a polynomial, you can use the `roots()` method of the polynomial object. This method returns a list of the roots of the polynomial. For example, the following code finds the roots of the polynomial `2x^2 + 3x + 4`:

```python
p = polynomial.polynomial([2, 3, 4])

print(p.roots())
```

##Additional resources

* [Python Polynomials](https://docs.python.org/3/library/polynomial.html)
* [SymPy Polynomials](https://docs.sympy.org/latest/modules/polynomial.html)
* [Khan Academy: Polynomials](https://www.khanacademy.org/math/algebra/polynomials)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock