python queue

lydiepdieunga

New member
## Hàng đợi Python

** Hàng đợi là gì? **

Hàng đợi là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ các yếu tố theo thứ tự đầu tiên, đầu tiên (FIFO).Điều này có nghĩa là phần tử đầu tiên được thêm vào hàng đợi là phần tử đầu tiên bị loại bỏ.Hàng đợi thường được sử dụng để lưu trữ các mục cần được xử lý theo một thứ tự cụ thể, chẳng hạn như các tác vụ trong một trình lập lịch tác vụ hoặc tin nhắn trong hàng đợi tin nhắn.

** Cách tạo hàng đợi trong Python? **

Có hai cách chính để tạo ra một hàng đợi trong Python:

* Sử dụng mô -đun `hàng đợi`
* Sử dụng mô -đun `bộ sưu tập`

Mô -đun `Hàng đợi` cung cấp hai lớp để tạo hàng đợi:` Hàng đợi` và `Lifoqueue`.Lớp `Hàng đợi` thực hiện một hàng đợi FIFO, trong khi lớp` Lifoqueue` thực hiện một hàng đợi LIFO (lần cuối, đầu tiên).

Để tạo hàng đợi bằng mô -đun `Hàng đợi`, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
từ hàng đợi hàng đợi

Hàng đợi = hàng đợi ()
`` `

Để tạo một hàng đợi bằng mô -đun `comports`, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
từ bộ sưu tập nhập khẩu deque

Hàng đợi = deque ()
`` `

** Cách thêm và xóa các phần tử khỏi hàng đợi? **

Bạn có thể thêm các phần tử vào hàng đợi bằng phương thức `put ()` và xóa các phần tử khỏi hàng đợi bằng phương thức `get ()`.Phương thức `put ()` lấy một phần tử làm đối số của nó và phương thức `get ()` trả về phần tử đầu tiên trong hàng đợi.

Để thêm một phần tử vào hàng đợi, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
Hàng đợi.put (phần tử)
`` `

Để xóa một phần tử khỏi hàng đợi, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
Element = queue.get ()
`` `

** Làm thế nào để lặp lại một hàng đợi? **

Bạn có thể lặp lại một hàng đợi bằng phương thức `iter ()`.Phương thức `ider ()` trả về một đối tượng iterator mà bạn có thể sử dụng để lặp lại trên các phần tử trong hàng đợi.

Để lặp lại một hàng đợi, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
cho phần tử trong hàng đợi:
in (phần tử)
`` `

** Hashtags: **

* #Python
* #cấu trúc dữ liệu
* #queues
* #fifo
* #lifo
=======================================
## Python Queue

**What is a queue?**

A queue is a data structure that stores elements in a first-in, first-out (FIFO) order. This means that the first element added to the queue is the first element that is removed. Queues are often used to store items that need to be processed in a specific order, such as tasks in a task scheduler or messages in a message queue.

**How to create a queue in Python?**

There are two main ways to create a queue in Python:

* Using the `queue` module
* Using the `collections` module

The `queue` module provides two classes for creating queues: `Queue` and `LifoQueue`. The `Queue` class implements a FIFO queue, while the `LifoQueue` class implements a LIFO (last-in, first-out) queue.

To create a queue using the `queue` module, you can use the following code:

```python
from queue import Queue

queue = Queue()
```

To create a queue using the `collections` module, you can use the following code:

```python
from collections import deque

queue = deque()
```

**How to add and remove elements from a queue?**

You can add elements to a queue using the `put()` method and remove elements from a queue using the `get()` method. The `put()` method takes an element as its argument and the `get()` method returns the first element in the queue.

To add an element to a queue, you can use the following code:

```python
queue.put(element)
```

To remove an element from a queue, you can use the following code:

```python
element = queue.get()
```

**How to iterate over a queue?**

You can iterate over a queue using the `iter()` method. The `iter()` method returns an iterator object that you can use to iterate over the elements in the queue.

To iterate over a queue, you can use the following code:

```python
for element in queue:
print(element)
```

**Hashtags:**

* #Python
* #DataStructures
* #queues
* #fifo
* #lifo
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock