python quiz

lykhalamvien

New member
** Câu đố Python: Kiểm tra kiến thức của bạn về ngôn ngữ lập trình **

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm phát triển web, khoa học dữ liệu và học máy.Nếu bạn quen thuộc với Python, hãy làm bài kiểm tra này để kiểm tra kiến thức của bạn về ngôn ngữ.

** 1.Phiên bản phổ biến nhất của Python là gì? **

(A) Python 2
(B) Python 3
(C) Python 4
(D) Python 5

** 2.Sự khác biệt giữa Python 2 và Python 3 là gì? **

(A) Python 2 cũ hơn và có nhiều tính năng hơn.
(B) Python 3 mới hơn và có cú pháp hiện đại hơn.
(C) Python 2 nhanh hơn Python 3.
(D) Python 3 an toàn hơn Python 2.

** 3.Ba loại dữ liệu chính trong Python là gì? **

(A) số, chuỗi và danh sách
(B) số, chuỗi và từ điển
(C) số, chuỗi và bộ dữ
(D) số, chuỗi và bộ

**4.Chức năng Lambda trong Python là gì? **

(A) Một hàm có thể được xác định mà không cần tên
(B) một hàm có thể được truyền dưới dạng đối số cho một hàm khác
(C) một hàm có thể được sử dụng để tạo các đối tượng ẩn danh
(D. Tất cả những điều trên

** 5.Sự khác biệt giữa danh sách và một tuple trong Python là gì? **

(A) Một danh sách là có thể thay đổi, trong khi một tuple là bất biến.
(B) Danh sách có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau, trong khi một tuple chỉ có thể chứa một loại dữ liệu.
(C) Một danh sách nhanh hơn một tuple.
(D) Một tuple an toàn hơn một danh sách.

** Câu trả lời: **

1. (b)
2. (b)
3. (a)
4. (d)
5. (a)

** Hashtags: **

#Python #Programming #Quiz #LearNpy
=======================================
**Python Quiz: Test Your Knowledge of the Programming Language**

Python is a popular programming language that is used for a variety of tasks, including web development, data science, and machine learning. If you're familiar with Python, take this quiz to test your knowledge of the language.

**1. What is the most popular version of Python?**

(A) Python 2
(B) Python 3
(C) Python 4
(D) Python 5

**2. What is the difference between Python 2 and Python 3?**

(A) Python 2 is older and has more features.
(B) Python 3 is newer and has a more modern syntax.
(C) Python 2 is faster than Python 3.
(D) Python 3 is more secure than Python 2.

**3. What are the three main types of data in Python?**

(A) Numbers, strings, and lists
(B) Numbers, strings, and dictionaries
(C) Numbers, strings, and tuples
(D) Numbers, strings, and sets

**4. What is a lambda function in Python?**

(A) A function that can be defined without a name
(B) A function that can be passed as an argument to another function
(C) A function that can be used to create anonymous objects
(D) All of the above

**5. What is the difference between a list and a tuple in Python?**

(A) A list is mutable, while a tuple is immutable.
(B) A list can contain different data types, while a tuple can only contain one data type.
(C) A list is faster than a tuple.
(D) A tuple is more secure than a list.

**Answers:**

1. (B)
2. (B)
3. (A)
4. (D)
5. (A)

**Hashtags:**

#Python #Programming #Quiz #learnpython #datascience
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock