python random

khanhlinh130

New member
### Python ngẫu nhiên: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Mô -đun `Random` trong Python cung cấp một số hàm có thể được sử dụng để tạo số ngẫu nhiên, chuỗi và các giá trị khác.Mô -đun này thường được sử dụng trong các trò chơi, mô phỏng và các ứng dụng khác trong đó cần phải tạo ra kết quả không thể đoán trước.

## tạo số ngẫu nhiên

Mô -đun `Random` cung cấp một số hàm để tạo số ngẫu nhiên.Hàm cơ bản nhất là `ngẫu nhiên.randint ()`, trả về một số nguyên ngẫu nhiên giữa hai giá trị được chỉ định.Ví dụ: mã sau sẽ tạo số nguyên ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 10:

`` `Python
Nhập ngẫu nhiên

Random_number = Random.randint (0, 10)
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng hàm `ngẫu nhiên.random ()` để tạo số điểm nổi ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Ví dụ: mã sau sẽ tạo số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1:

`` `Python
Nhập ngẫu nhiên

Random_number = Random.random ()
`` `

Mô -đun `Random` cũng cung cấp một số hàm khác để tạo các số ngẫu nhiên, chẳng hạn như` Random.choice () `,` Random.Shuffle () `và` Random.sample () `.Để biết thêm thông tin, hãy xem [Tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/l Library/random.html).

## tạo chuỗi ngẫu nhiên

Mô -đun `Random` cũng có thể được sử dụng để tạo các chuỗi ngẫu nhiên.Có thể sử dụng hàm `ngẫu nhiên.choice ()` để chọn một ký tự ngẫu nhiên từ một chuỗi được chỉ định.Ví dụ: mã sau sẽ tạo một chữ cái ngẫu nhiên từ bảng chữ cái:

`` `Python
Nhập ngẫu nhiên

Random_letter = Random.choice ('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'))
`` `

Chức năng `Random.sample ()` có thể được sử dụng để tạo chuỗi con ngẫu nhiên từ một chuỗi được chỉ định.Ví dụ: mã sau đây sẽ tạo ra một phần phụ 5 ký tự ngẫu nhiên từ chuỗi "ABCDEFG":

`` `Python
Nhập ngẫu nhiên

Random_SubString = Random.sample ('ABCDEFG', 5)
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng hàm `Random.Shuffle ()` để xáo trộn thứ tự của các ký tự trong một chuỗi.Ví dụ: mã sau sẽ xáo trộn thứ tự của các chữ cái trong chuỗi "ABCDEFG":

`` `Python
Nhập ngẫu nhiên

Random_String = 'ABCDEFG'

ngẫu nhiên.shuffle (Random_String)

in (Random_String)
`` `

## Sử dụng mô -đun `Random` trong các ứng dụng của bạn

Mô -đun `Random` có thể được sử dụng để tạo các số và chuỗi ngẫu nhiên trong nhiều ứng dụng khác nhau.Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để tạo phần thưởng ngẫu nhiên trong một trò chơi hoặc để xáo trộn thứ tự các mục trong danh sách.

Dưới đây là một ví dụ về cách bạn có thể sử dụng mô -đun `Random` để tạo số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 100:

`` `Python
Nhập ngẫu nhiên

Random_number = Random.randint (0, 100)

in (ngẫu nhiên_number)
`` `

Dưới đây là một ví dụ về cách bạn có thể sử dụng mô -đun `Random` để tạo chuỗi ngẫu nhiên 10 ký tự:

`` `Python
Nhập ngẫu nhiên

Random_String = '' .Join (Random.choice ('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz') cho _ trong phạm vi (10))

in (Random_String)
`` `

## Phần kết luận

Mô -đun `Random` là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo ra các số và chuỗi ngẫu nhiên trong nhiều ứng dụng khác nhau.Bằng cách hiểu cách sử dụng mô -đun `Random`, bạn có thể thêm một mức độ không thể đoán trước cho các ứng dụng của bạn sẽ khiến chúng trở nên hấp dẫn và thú vị hơn.

### hashtags

* #Python
* #ngẫu nhiên
* #Programming
* #khoa học dữ liệu
* #Machinelearning
=======================================
### Python Random: A Guide for Beginners

The `random` module in Python provides a number of functions that can be used to generate random numbers, strings, and other values. This module is often used in games, simulations, and other applications where it is necessary to generate unpredictable results.

## Generating Random Numbers

The `random` module provides a number of functions for generating random numbers. The most basic function is `random.randint()`, which returns a random integer between two specified values. For example, the following code will generate a random integer between 0 and 10:

```python
import random

random_number = random.randint(0, 10)
```

You can also use the `random.random()` function to generate a random floating-point number between 0 and 1. For example, the following code will generate a random number between 0 and 1:

```python
import random

random_number = random.random()
```

The `random` module also provides a number of other functions for generating random numbers, such as `random.choice()`, `random.shuffle()`, and `random.sample()`. For more information, see the [Python documentation](https://docs.python.org/3/library/random.html).

## Generating Random Strings

The `random` module can also be used to generate random strings. The `random.choice()` function can be used to select a random character from a specified string. For example, the following code will generate a random letter from the alphabet:

```python
import random

random_letter = random.choice('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
```

The `random.sample()` function can be used to generate a random substring from a specified string. For example, the following code will generate a random 5-character substring from the string "abcdefg":

```python
import random

random_substring = random.sample('abcdefg', 5)
```

You can also use the `random.shuffle()` function to shuffle the order of the characters in a string. For example, the following code will shuffle the order of the letters in the string "abcdefg":

```python
import random

random_string = 'abcdefg'

random.shuffle(random_string)

print(random_string)
```

## Using the `random` Module in Your Applications

The `random` module can be used to generate random numbers and strings in a variety of applications. For example, you could use it to generate random rewards in a game, or to shuffle the order of items in a list.

Here is an example of how you could use the `random` module to generate a random number between 0 and 100:

```python
import random

random_number = random.randint(0, 100)

print(random_number)
```

Here is an example of how you could use the `random` module to generate a random string of 10 characters:

```python
import random

random_string = ''.join(random.choice('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz') for _ in range(10))

print(random_string)
```

## Conclusion

The `random` module is a powerful tool that can be used to generate random numbers and strings in a variety of applications. By understanding how to use the `random` module, you can add a level of unpredictability to your applications that will make them more engaging and fun.

### Hashtags

* #Python
* #random
* #Programming
* #datascience
* #Machinelearning
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top