python regex

### Python Regex: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Biểu thức chính quy (hoặc viết tắt là regexes) là một công cụ mạnh mẽ để thao tác văn bản trong Python.Chúng cho phép bạn tìm kiếm các mẫu văn bản, thay thế văn bản và trích xuất thông tin từ các chuỗi.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những điều cơ bản của Python Regexes và chỉ cho bạn cách sử dụng chúng để giải quyết các vấn đề phổ biến.Chúng tôi sẽ bao gồm các chủ đề như:

* Biểu thức chính quy là gì?
* Cách tạo biểu thức chính quy
* Cách sử dụng các biểu thức thông thường để tìm kiếm văn bản
* Cách sử dụng các biểu thức thông thường để thay thế văn bản
* Cách sử dụng các biểu thức thông thường để trích xuất thông tin từ các chuỗi

Vào cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có một sự hiểu biết vững chắc về cách sử dụng các biểu thức thông thường trong Python và bạn sẽ có thể sử dụng chúng để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau.

#### Biểu thức chính quy là gì?

Một biểu thức chính quy là một mẫu văn bản có thể được sử dụng để phù hợp với một chuỗi các ký tự cụ thể.Biểu thức thông thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như:

* Tìm kiếm văn bản trong một tài liệu
* Thay thế văn bản trong một tài liệu
* Trích xuất thông tin từ một chuỗi

#### Cách tạo biểu thức chính quy

Để tạo biểu thức chính quy, bạn sử dụng một cú pháp đặc biệt cho biết thông dịch viên Python nào mà bạn đang tìm kiếm.Biểu thức chính quy cơ bản nhất là một chuỗi các ký tự đơn giản.Ví dụ: biểu thức chính quy `" ABC "` sẽ khớp với chuỗi `" ABC "`.

Bạn cũng có thể sử dụng các ký tự đặc biệt trong các biểu thức thông thường để phù hợp với các mẫu phức tạp hơn.Ví dụ: biểu thức chính quy `" \ w+"` sẽ phù hợp với bất kỳ chuỗi nào của một hoặc nhiều chữ cái, số hoặc dấu gạch dưới.

Bảng sau đây liệt kê một số ký tự đặc biệt phổ biến nhất được sử dụng trong các biểu thức thông thường:

|Nhân vật |Ý nghĩa |
| --- | --- |
| \ |Phù hợp với bất kỳ nhân vật nào |
\.|Khớp với bất kỳ ký tự nào ngoại trừ một dòng mới |
\ d |Phù hợp với một chữ số |
\ w |Khớp một chữ cái, số hoặc dấu gạch dưới |
\ s |Phù hợp với một nhân vật khoảng trắng |

Để biết danh sách đầy đủ hơn về các ký tự biểu thức chính quy, hãy xem [Tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/l Library/RE.HTML#REGULAR-PRESSPRESS-SYNTAX).

#### Cách sử dụng các biểu thức thông thường để tìm kiếm văn bản

Để sử dụng biểu thức chính quy để tìm kiếm văn bản, bạn sử dụng hàm `re.search ()`.Hàm `re.search ()` có hai đối số: biểu thức chính quy và chuỗi để tìm kiếm.

Ví dụ: mã sau sử dụng hàm `re.Search ()` để tìm kiếm chuỗi `" ABC "` trong chuỗi `" defabchi

`` `Python
Nhập RE

Match = Re.Search ("ABC", "Defabchi

Nếu khớp:
In ("Tìm thấy trận đấu!")
khác:
In ("Không tìm thấy trận đấu.")
`` `

Hàm `re.Search ()` trả về đối tượng `match` nếu nó tìm thấy một trận đấu hoặc` none` nếu nó không tìm thấy khớp.

Đối tượng `match` có một số thuộc tính mà bạn có thể sử dụng để truy cập thông tin về trận đấu, chẳng hạn như vị trí bắt đầu và kết thúc của trận đấu.

Ví dụ: mã sau in các vị trí bắt đầu và kết thúc của trận đấu:

`` `Python
Match = Re.Search ("ABC", "Defabchi

Nếu khớp:
In ("Vị trí bắt đầu:", Match.start ())
in ("vị trí kết thúc:", match.end ())
`` `

#### Cách sử dụng các biểu thức thông thường để thay thế văn bản

Để sử dụng biểu thức chính quy để thay thế văn bản, bạn sử dụng hàm `re.sub ()`.Hàm `re.sub ()` có ba đối số: biểu thức chính quy, chuỗi thay thế và chuỗi để tìm kiếm.

Ví dụ: mã sau sử dụng hàm `re.sub ()` để thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi `" ABC "` bằng chuỗi `" 123 "trong chuỗi` "defabchi" `:

`` `Python
Nhập RE

new_string = re.sub ("abc", "123", "defabchi")

in (new_string)
`` `

Hàm `re.sub ()` trả về
=======================================
### Python Regex: A Guide for Beginners

Regular expressions (or regexes for short) are a powerful tool for text manipulation in Python. They allow you to search for patterns of text, replace text, and extract information from strings.

In this guide, we'll introduce you to the basics of Python regexes, and show you how to use them to solve common problems. We'll cover topics such as:

* What are regular expressions?
* How to create a regular expression
* How to use regular expressions to search for text
* How to use regular expressions to replace text
* How to use regular expressions to extract information from strings

By the end of this guide, you'll have a solid understanding of how to use regular expressions in Python, and you'll be able to use them to solve a variety of problems.

#### What are regular expressions?

A regular expression is a pattern of text that can be used to match a specific string of characters. Regular expressions are used in a variety of applications, such as:

* Searching for text in a document
* Replacing text in a document
* Extracting information from a string

#### How to create a regular expression

To create a regular expression, you use a special syntax that tells the Python interpreter what kind of pattern you're looking for. The most basic regular expression is a simple string of characters. For example, the regular expression `"abc"` will match the string `"abc"`.

You can also use special characters in regular expressions to match more complex patterns. For example, the regular expression `"\w+"` will match any sequence of one or more letters, numbers, or underscores.

The following table lists some of the most common special characters used in regular expressions:

| Character | Meaning |
|---|---|
|\ | Matches any character |
\. | Matches any character except a newline |
\d | Matches a digit |
\w | Matches a letter, number, or underscore |
\s | Matches a whitespace character |

For a more complete list of regular expression characters, see the [Python documentation](https://docs.python.org/3/library/re.html#regular-expression-syntax).

#### How to use regular expressions to search for text

To use a regular expression to search for text, you use the `re.search()` function. The `re.search()` function takes two arguments: the regular expression and the string to search.

For example, the following code uses the `re.search()` function to search for the string `"abc"` in the string `"defabcghi"`:

```python
import re

match = re.search("abc", "defabcghi")

if match:
print("Found the match!")
else:
print("No match found.")
```

The `re.search()` function returns a `Match` object if it finds a match, or `None` if it doesn't find a match.

The `Match` object has a number of properties that you can use to access information about the match, such as the start and end positions of the match.

For example, the following code prints the start and end positions of the match:

```python
match = re.search("abc", "defabcghi")

if match:
print("Start position:", match.start())
print("End position:", match.end())
```

#### How to use regular expressions to replace text

To use a regular expression to replace text, you use the `re.sub()` function. The `re.sub()` function takes three arguments: the regular expression, the replacement string, and the string to search.

For example, the following code uses the `re.sub()` function to replace all occurrences of the string `"abc"` with the string `"123"` in the string `"defabcghi"`:

```python
import re

new_string = re.sub("abc", "123", "defabcghi")

print(new_string)
```

The `re.sub()` function returns the
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock