python replace

nhathasheeba

New member
Chuỗi ## Cách thay thế một chuỗi trong Python

Trong Python, bạn có thể thay thế một chuỗi bằng phương thức `orplay ()`.Phương thức `thay thế ()` có hai đối số: chuỗi cũ và chuỗi mới.Ví dụ: mã sau đây thay thế từ "con chó" bằng từ "con mèo" trong chuỗi "Tôi có một con chó":

`` `Python
String = "Tôi có một con chó"
new_string = string.replace ("con chó", "cat")
in (new_string)
`` `

Đầu ra:

`` `
tôi có một con mèo
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức `thay thế ()` để thay thế một chuỗi con của chuỗi.Ví dụ: mã sau đây thay thế cho sự xuất hiện đầu tiên của từ "con chó" bằng từ "con mèo" trong chuỗi "Tôi có một con chó và một con mèo":

`` `Python
String = "Tôi có một con chó và một con mèo"
new_string = string.replace ("con chó", "mèo", 1)
in (new_string)
`` `

Đầu ra:

`` `
Tôi có một con mèo và một con mèo
`` `

## Bài viết tham khảo

* [Phương thức thay thế chuỗi python] (https://www.w3schools.com/python/ref_string_replace.asp)
* [Cách thay thế một chuỗi trong Python] (https://www.codecademy.com/articles/how-to-replace-a-string-in-python)
* [Thay thế một chuỗi trong Python] (https://www.tutorialspoint.com/python/string_replace.htm

## hashtags

* #Python
* #dây
* #String_Methods
* #String_Replace
* #Programming
=======================================
String ## How to Replace a String in Python

In Python, you can replace a string using the `replace()` method. The `replace()` method takes two arguments: the old string and the new string. For example, the following code replaces the word "dog" with the word "cat" in the string "I have a dog":

```python
string = "I have a dog"
new_string = string.replace("dog", "cat")
print(new_string)
```

Output:

```
I have a cat
```

You can also use the `replace()` method to replace a substring of a string. For example, the following code replaces the first occurrence of the word "dog" with the word "cat" in the string "I have a dog and a cat":

```python
string = "I have a dog and a cat"
new_string = string.replace("dog", "cat", 1)
print(new_string)
```

Output:

```
I have a cat and a cat
```

## Reference Articles

* [Python String replace() Method](https://www.w3schools.com/python/ref_string_replace.asp)
* [How to Replace a String in Python](https://www.codecademy.com/articles/how-to-replace-a-string-in-python)
* [Replace a String in Python](https://www.tutorialspoint.com/python/string_replace.htm)

## Hashtags

* #Python
* #strings
* #String_Methods
* #String_Replace
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top