python requests proxy

dathaohouse1

New member
Credits
390
### Cách sử dụng các yêu cầu Python với proxy

Yêu cầu Python là một thư viện mạnh mẽ để thực hiện các yêu cầu HTTP.Thật dễ dàng để sử dụng và hỗ trợ một loạt các tính năng, bao gồm cả proxy.

Proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy tính của bạn và Internet.Khi bạn sử dụng proxy, các yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến máy chủ proxy, sau đó chuyển tiếp chúng đến máy chủ đích.Điều này có thể hữu ích vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

*** Ẩn địa chỉ IP của bạn: ** Khi bạn sử dụng proxy, địa chỉ IP thực của bạn bị ẩn khỏi máy chủ đích.Điều này có thể hữu ích cho lý do bảo mật hoặc quyền riêng tư.
*** Bỏ qua tường lửa: ** Nếu bạn đứng sau tường lửa, bạn có thể không thể truy cập một số trang web nhất định.Sử dụng proxy có thể cho phép bạn bỏ qua các hạn chế này.
*** Đi xung quanh chặn địa lý: ** Một số trang web chỉ có sẵn ở một số quốc gia nhất định.Sử dụng proxy ở một quốc gia khác có thể cho phép bạn truy cập các trang web này.

Để sử dụng các yêu cầu Python với proxy, bạn có thể sử dụng tham số `proxy`.Tham số này lấy một từ điển của biểu mẫu `{giao thức: địa chỉ}`, trong đó `giao thức` là giao thức (ví dụ:` http` hoặc `https`) và` address` là địa chỉ máy chủ proxy.Ví dụ:

`` `Python
Nhập yêu cầu

proxy = {
'http': '127.0.0.1:8080',
'https': '127.0.0.1:8080'
}

Trả lời = requests.get ('https://www.example.com', proxy = proxy)

in (phản hồi.status_code)
`` `

Mã này sẽ thực hiện yêu cầu nhận được `https: // www.example.com` bằng máy chủ proxy` 127.0.0.1: 8080`.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các yêu cầu Python với proxy, vui lòng xem [tài liệu chính thức] (https://requests.readthedocs.io/en/master/user/advanced/#proxies).

##### Hashtags

* #Python
* #Requests
* #Ủy quyền
* #NetWorking
* #API
=======================================
### How to Use Python Requests with a Proxy

Python Requests is a powerful library for making HTTP requests. It's easy to use and supports a wide range of features, including proxies.

A proxy is a server that acts as an intermediary between your computer and the internet. When you use a proxy, your requests are sent to the proxy server, which then forwards them to the destination server. This can be useful for a variety of reasons, such as:

* **Hiding your IP address:** When you use a proxy, your real IP address is hidden from the destination server. This can be useful for security or privacy reasons.
* **Bypassing firewalls:** If you're behind a firewall, you may not be able to access certain websites. Using a proxy can allow you to bypass these restrictions.
* **Getting around geo-blocking:** Some websites are only available in certain countries. Using a proxy in a different country can allow you to access these websites.

To use Python Requests with a proxy, you can use the `proxies` parameter. This parameter takes a dictionary of the form `{protocol: address}`, where `protocol` is the protocol (e.g., `http` or `https`) and `address` is the proxy server address. For example:

```python
import requests

proxies = {
'http': '127.0.0.1:8080',
'https': '127.0.0.1:8080'
}

response = requests.get('https://www.example.com', proxies=proxies)

print(response.status_code)
```

This code will make a GET request to `https://www.example.com` using the proxy server `127.0.0.1:8080`.

For more information on using Python Requests with a proxy, please see the [official documentation](https://requests.readthedocs.io/en/master/user/advanced/#proxies).

##### Hashtags

* #Python
* #Requests
* #Proxy
* #NetWorking
* #API
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top