python sleep

nhuhoa685

New member
## Python ngủ

### Giấc ngủ Python là gì?

Hàm `Sleep ()` trong Python là một hàm tích hợp để tạm dừng việc thực hiện luồng hiện tại trong một số giây được chỉ định.Nó được sử dụng để tạo sự chậm trễ trong mã của bạn hoặc để chờ một sự kiện nhất định xảy ra.

Hàm `giấc ngủ ()` có một đối số duy nhất, đó là số giây để ngủ.Ví dụ: mã sau sẽ tạm dừng việc thực hiện luồng hiện tại trong 5 giây:

`` `Python
Thời gian nhập khẩu

thời gian.s ngủ (5)
`` `

### Làm thế nào để sử dụng giấc ngủ python?

Hàm `Sleep ()` có thể được sử dụng trong bất kỳ mã python nào bạn muốn tạm dừng.Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để tạo độ trễ giữa hai câu lệnh in:

`` `Python
In ("Hello World!")
thời gian.s ngủ (1)
In ("Tạm biệt thế giới!")
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng hàm `Sleep ()` để chờ một sự kiện nhất định xảy ra.Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để chờ một tệp được tạo trước khi tiếp tục với mã của mình:

`` `Python
Trong khi không phải os.path.exists ("myfile.txt"):
thời gian.s ngủ (1)

# Tiếp tục với mã của bạn sau khi tệp đã được tạo
`` `

### Python ngủ gotchas

Có một vài điều cần ghi nhớ khi sử dụng hàm `Sleep ()`.Đầu tiên, hàm `giấc ngủ ()` không giải phóng GiL (khóa phiên dịch toàn cầu).Điều này có nghĩa là các chủ đề khác sẽ không thể chạy trong khi chủ đề của bạn đang ngủ.

Thứ hai, hàm `Sleep ()` không đảm bảo rằng mã của bạn sẽ tiếp tục chính xác sau số giây được chỉ định.Có một lượng nhỏ biến thiên trong thời gian mà hàm `giấc ngủ ()` thực sự ngủ.

Cuối cùng, hàm `giấc ngủ ()` có thể bị gián đoạn bởi tín hiệu.Nếu mã của bạn bị gián đoạn bởi tín hiệu, hàm `giấc ngủ ()` sẽ tăng ngoại lệ `keyboardInterrupt`.

###Phần kết luận

Hàm `Sleep ()` là một công cụ hữu ích để tạm dừng việc thực thi mã của bạn hoặc chờ đợi một sự kiện nhất định xảy ra.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được các gotchas tiềm năng khi sử dụng chức năng này.

### hashtags

* #Python
* #ngủ
* #Programming
* #trì hoãn
* #threading
=======================================
##Python Sleep

###What is Python Sleep?

The `sleep()` function in Python is a built-in function that pauses the execution of the current thread for a specified number of seconds. It is used to create delays in your code, or to wait for a certain event to occur.

The `sleep()` function takes a single argument, which is the number of seconds to sleep. For example, the following code will pause the execution of the current thread for 5 seconds:

```python
import time

time.sleep(5)
```

###How to use Python Sleep?

The `sleep()` function can be used in any Python code that you want to pause. For example, you could use it to create a delay between two print statements:

```python
print("Hello world!")
time.sleep(1)
print("Goodbye world!")
```

You could also use the `sleep()` function to wait for a certain event to occur. For example, you could use it to wait for a file to be created before continuing with your code:

```python
while not os.path.exists("myfile.txt"):
time.sleep(1)

# Continue with your code once the file has been created
```

###Python Sleep Gotchas

There are a few things to keep in mind when using the `sleep()` function. First, the `sleep()` function does not release the GIL (Global Interpreter Lock). This means that other threads will not be able to run while your thread is sleeping.

Second, the `sleep()` function does not guarantee that your code will resume exactly after the specified number of seconds. There is a small amount of variability in the amount of time that the `sleep()` function actually sleeps.

Finally, the `sleep()` function can be interrupted by a signal. If your code is interrupted by a signal, the `sleep()` function will raise a `KeyboardInterrupt` exception.

###Conclusion

The `sleep()` function is a useful tool for pausing the execution of your code or waiting for a certain event to occur. However, it is important to be aware of the potential gotchas when using this function.

###Hashtags

* #Python
* #sleep
* #Programming
* #delay
* #threading
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock