python split

yellowduck237

New member
Chuỗi ## Python Chuỗi phân chia

** Chuỗi phân chia Python là gì? **

Phương thức Python Split () trả về một danh sách các chuỗi sau khi chia chuỗi đã cho ở dấu phân cách được chỉ định.Dấu tách có thể là một ký tự, một chuỗi hoặc một biểu thức chính quy.

** Cú pháp **

`` `Python
str.split (sep = none, maxsplit = -1)
`` `

**Thông số**

*** SEP ** (STR): Bộ phân cách để sử dụng.Nếu SEP không có, chuỗi được chia ở bất kỳ ký tự khoảng trắng nào.
*** MaxSplit ** (int): Số lượng phân tách tối đa để thực hiện.Nếu MaxSplit không âm, danh sách sẽ bị cắt ngắn thành nhiều yếu tố đó.Nếu MaxSplit là âm, thì danh sách sẽ được mở rộng vô thời hạn.

** Trả về **

Một danh sách các chuỗi.

**Ví dụ**

`` `Python
>>> str = "Đây là một chuỗi"
>>> str.split ()
['This', 'là', 'a', 'chuỗi']]]]
>>> str.split ('')
['This', 'là', 'a', 'chuỗi']]]]
>>> str.split ('s'))
['Thi', 'i', 'a', 'tring']]
>>> str.split ('ing')
['Đây là một str', '']]
>>> str.split ('i', 1)
['This', 'là một chuỗi']]
`` `

** Thêm ví dụ **

`` `Python
>>> Nhập RE
>>> str = "Đây là một chuỗi có dấu câu."
>>> re.split (r '\ w+', str)
['Cái này', 'là', 'a', 'chuỗi', 'với', 'dấu câu.']
>>> re.split (r '\ s+', str)
['Cái này', 'là', 'a', 'chuỗi', 'với', 'dấu câu.']
`` `

## hashtags

* #Python
* #Sợi dây
* #tách ra
* #biểu hiện thông thường
* #splits
=======================================
String ## Python Split String

**What is Python Split String?**

The Python split() method returns a list of strings after splitting the given string at the specified separator. The separator can be a character, a string, or a regular expression.

**Syntax**

```python
str.split(sep=None, maxsplit=-1)
```

**Parameters**

* **sep** (str): The separator to use. If sep is None, the string is split at any whitespace character.
* **maxsplit** (int): The maximum number of splits to perform. If maxsplit is non-negative, the list will be truncated to that many elements. If maxsplit is negative, then the list will be extended indefinitely.

**Returns**

A list of strings.

**Example**

```python
>>> str = "This is a string"
>>> str.split()
['This', 'is', 'a', 'string']
>>> str.split(' ')
['This', 'is', 'a', 'string']
>>> str.split('s')
['Thi', 'i', 'a', 'tring']
>>> str.split('ing')
['This is a str', '']
>>> str.split('i', 1)
['This', 's a string']
```

**More Examples**

```python
>>> import re
>>> str = "This is a string with punctuation."
>>> re.split(r'\W+', str)
['This', 'is', 'a', 'string', 'with', 'punctuation.']
>>> re.split(r'\s+', str)
['This', 'is', 'a', 'string', 'with', 'punctuation.']
```

## Hashtags

* #Python
* #String
* #split
* #Regular expression
* #splitting
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock