python startswith

baolelekha

New member
#Python #StartSwith #StartSwith-function #chuỗi-actions-in-python #chuỗi-methods-in-python #Programming

## Hàm startswith () của Python

Hàm `startSwith ()` trong python kiểm tra xem một chuỗi bắt đầu bằng một tiền tố được chỉ định.Cú pháp của hàm `startSwith ()` là:

`` `Python
str.startswith (tiền tố, start = 0, end = len (str))
`` `

* `str` là chuỗi cần kiểm tra.
* `Tiền tố` là tiền tố cần kiểm tra.
* `Bắt đầu` là chỉ mục để bắt đầu tìm kiếm.Giá trị mặc định là 0.
* `end` là chỉ mục để kết thúc tìm kiếm.Giá trị mặc định là độ dài của `str`.

Hàm `startSwith ()` trả về `true` nếu chuỗi bắt đầu bằng tiền tố được chỉ định và` false 'nếu không.

Ví dụ: mã sau kiểm tra xem chuỗi `" Hello World "` bắt đầu bằng tiền tố `" Hello "`:

`` `Python
>>> "Xin chào thế giới" .StartSwith ("Xin chào")
ĐÚNG VẬY
`` `

Mã sau kiểm tra xem chuỗi `" Hello World "` bắt đầu bằng tiền tố `" Thế giới "`:

`` `Python
>>> "Xin chào thế giới" .StartSwith ("Thế giới")
SAI
`` `

## ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng hàm `startswith ()`:

* Để kiểm tra xem một chuỗi bắt đầu bằng một chữ cái cụ thể, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
>>> "Xin chào thế giới" .StartSwith ("H")
ĐÚNG VẬY
`` `

* Để kiểm tra xem một chuỗi bắt đầu bằng một chuỗi con cụ thể, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
>>> "Xin chào thế giới" .StartSwith ("ell")
ĐÚNG VẬY
`` `

* Để kiểm tra xem một chuỗi bắt đầu với một phạm vi ký tự cụ thể, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
>>> "Hello World" .StartSwith ("A-Z")
ĐÚNG VẬY
`` `

## Phần kết luận

Hàm `startSwith ()` là một công cụ hữu ích để kiểm tra xem một chuỗi bắt đầu với một tiền tố được chỉ định.Nó có thể được sử dụng để xác nhận đầu vào của người dùng, kiểm tra lỗi và hơn thế nữa.
=======================================
#Python #StartSwith #StartSwith-function #String-functions-in-python #String-methods-in-python #Programming

## Python Startswith() Function

The `startswith()` function in Python checks if a string starts with a specified prefix. The syntax of the `startswith()` function is:

```python
str.startswith(prefix, start=0, end=len(str))
```

* `str` is the string to be checked.
* `prefix` is the prefix to be checked for.
* `start` is the index at which to start the search. The default value is 0.
* `end` is the index at which to end the search. The default value is the length of `str`.

The `startswith()` function returns `True` if the string starts with the specified prefix, and `False` otherwise.

For example, the following code checks if the string `"Hello World"` starts with the prefix `"Hello"`:

```python
>>> "Hello World".startswith("Hello")
True
```

The following code checks if the string `"Hello World"` starts with the prefix `"World"`:

```python
>>> "Hello World".startswith("World")
False
```

## Examples

Here are some examples of using the `startswith()` function:

* To check if a string starts with a specific letter, you can use the following code:

```python
>>> "Hello World".startswith("H")
True
```

* To check if a string starts with a specific substring, you can use the following code:

```python
>>> "Hello World".startswith("ell")
True
```

* To check if a string starts with a specific character range, you can use the following code:

```python
>>> "Hello World".startswith("a-z")
True
```

## Conclusion

The `startswith()` function is a useful tool for checking if a string starts with a specified prefix. It can be used to validate user input, check for errors, and more.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top