python string

tranduytam

New member
Credits
701
#Python #String #Programming #Tutorial #learnpython ## Chuỗi Python là gì?

Một chuỗi là một chuỗi các ký tự được đặt trong các trích dẫn đơn hoặc đôi.Chuỗi được sử dụng để lưu trữ dữ liệu văn bản trong Python.

## Làm thế nào để tạo một chuỗi python?

Bạn có thể tạo một chuỗi Python bằng cách sử dụng trích dẫn đơn hoặc đôi:

`` `Python
my_string = "Xin chào thế giới!"
my_string = 'Xin chào thế giới!'
`` `

## Truy cập các ký tự trong chuỗi Python

Bạn có thể truy cập các ký tự trong chuỗi Python bằng cú pháp sau:

`` `Python
My_String [INDEX]
`` `

Trong đó `index` là chỉ mục của ký tự bạn muốn truy cập.Chỉ số bắt đầu ở 0.

Ví dụ: mã sau sẽ in ký tự đầu tiên của chuỗi `my_string`:

`` `Python
in (My_String [0])
`` `

## Cắt chuỗi Python

Bạn có thể cắt một chuỗi python bằng cú pháp sau:

`` `Python
my_string [bắt đầu: kết thúc]
`` `

Trong đó `start` là chỉ mục bắt đầu và` end` là chỉ mục cuối.Chỉ số cuối không được bao gồm.

Ví dụ: mã sau sẽ in các ký tự từ ký tự thứ 3 lên ký tự thứ 5 của chuỗi `my_string`:

`` `Python
in (My_String [2: 5])
`` `

## Phương thức chuỗi

Chuỗi Python có một số phương pháp tích hợp mà bạn có thể sử dụng để thao tác chúng.Một số phương pháp phổ biến nhất được liệt kê dưới đây:

* `Upper ()`: Chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.
* `thấp hơn ()`: Chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.
* `startSwith ()`: Kiểm tra xem một chuỗi bắt đầu bằng một chuỗi con nhất định.
* `endSwith ()`: Kiểm tra xem một chuỗi kết thúc bằng một chuỗi con nhất định.
* `Thay thế ()`: Thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi con bằng một chuỗi con khác.

##Người giới thiệu

* [Chuỗi Python] (https://docs.python.org/3/l Library/stdtypes.html#string-objects)
* [Phương thức chuỗi Python] (https://docs.python.org/3/l Library/stdtypes.html#string-methods)
=======================================
#Python #String #Programming #Tutorial #learnpython ##What is a Python string?

A string is a sequence of characters enclosed in single or double quotes. Strings are used to store text data in Python.

##How to create a Python string?

You can create a Python string by using single or double quotes:

```python
my_string = "Hello World!"
my_string = 'Hello World!'
```

##Accessing characters in a Python string

You can access characters in a Python string using the following syntax:

```python
my_string[index]
```

where `index` is the index of the character you want to access. The index starts at 0.

For example, the following code will print the first character of the string `my_string`:

```python
print(my_string[0])
```

##Slicing Python strings

You can slice a Python string using the following syntax:

```python
my_string[start:end]
```

where `start` is the start index and `end` is the end index. The end index is not included.

For example, the following code will print the characters from the 3rd character to the 5th character of the string `my_string`:

```python
print(my_string[2:5])
```

##String methods

Python strings have a number of built-in methods that you can use to manipulate them. Some of the most common methods are listed below:

* `upper()`: Converts a string to uppercase.
* `lower()`: Converts a string to lowercase.
* `startswith()`: Checks if a string starts with a given substring.
* `endswith()`: Checks if a string ends with a given substring.
* `replace()`: Replaces all occurrences of a substring with another substring.

##References

* [Python Strings](https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#string-objects)
* [Python String Methods](https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#string-methods)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top