python unittest

ngodanbich.van

New member
#Python #UnITTEST #Testing #đơn vị thử nghiệm #kiểm tra phần mềm ##

Kiểm tra đơn vị là một phương pháp kiểm tra phần mềm xác minh các phần có thể kiểm tra nhỏ nhất của một ứng dụng có tên là Đơn vị.Kiểm tra đơn vị là một phần quan trọng của quá trình phát triển phần mềm vì nó giúp xác định và sửa lỗi sớm trong quá trình phát triển, khi chúng dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn để khắc phục.

Python có một khung kiểm tra đơn vị tích hợp được gọi là Unittest.Khung Unittest giúp bạn dễ dàng viết các bài kiểm tra đơn vị cho mã Python.Unittest cung cấp một số tính năng làm cho nó trở thành một khung kiểm tra đơn vị mạnh mẽ, bao gồm:

* API đơn giản và dễ sử dụng
* Hỗ trợ cho đồ đạc thử nghiệm
* Hỗ trợ khám phá thử nghiệm
* Một tập hợp các phương thức khẳng định phong phú

Để viết một bài kiểm tra đơn vị bằng Python, trước tiên bạn cần tạo một lớp kiểm tra.Một lớp kiểm tra là một lớp con của lớp unittest.testcase.Mỗi phương pháp kiểm tra trong lớp kiểm tra nên bắt đầu với từ "kiểm tra".

Sau đây là một ví dụ về một bài kiểm tra đơn vị đơn giản cho chức năng Python:

`` `Python
Nhập khẩu Unittest

def add (a, b):
"" "Thêm hai số." ""
trả lại a + b

Lớp Testadd (Unittest.TestCase):

def test_add_two_numbers (self):
"" "Kiểm tra rằng hai số được thêm chính xác." ""
self.assertequal (thêm (1, 2), 3)

Nếu __name__ == "__main__":
Unittest.Main ()
`` `

Khi bạn chạy thử nghiệm đơn vị này, nó sẽ in đầu ra sau:

`` `
.
------------------------------------------------------------------------------
Chạy 1 bài kiểm tra trong 0,000s

ĐƯỢC RỒI
`` `

Ký tự `.` chỉ ra rằng bài kiểm tra đã qua.

## 5 hashtags

* #Python
* #UnITTEST
* #Testing
* #kiểm tra đơn vị
* #kiểm thử phần mềm
=======================================
#Python #UnITTEST #Testing #unit-testing #Software-testing ## Python Unittest

Unit testing is a software testing method that verifies the smallest testable parts of an application called units. Unit testing is an important part of the software development process because it helps to identify and fix bugs early in the development process, when they are easier and less expensive to fix.

Python has a built-in unit testing framework called unittest. The unittest framework makes it easy to write unit tests for Python code. Unittest provides a number of features that make it a powerful unit testing framework, including:

* A simple and easy-to-use API
* Support for test fixtures
* Support for test discovery
* A rich set of assert methods

To write a unit test in Python, you first need to create a test class. A test class is a subclass of the unittest.TestCase class. Each test method in the test class should start with the word "test".

The following is an example of a simple unit test for a Python function:

```python
import unittest

def add(a, b):
"""Add two numbers."""
return a + b

class TestAdd(unittest.TestCase):

def test_add_two_numbers(self):
"""Test that two numbers are added correctly."""
self.assertEqual(add(1, 2), 3)

if __name__ == "__main__":
unittest.main()
```

When you run this unit test, it will print the following output:

```
.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.000s

OK
```

The `.` character indicates that the test passed.

## 5 Hashtags

* #Python
* #UnITTEST
* #Testing
* #unit-testing
* #Software-testing
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top