python user input

nhuhonghuynh

New member
#Python #User Input #input #Get Input đầu vào #Read Input

** Cách nhận đầu vào của người dùng trong Python **

Nhận đầu vào của người dùng trong Python là dễ dàng.Bạn có thể sử dụng hàm `input ()` để lấy chuỗi từ người dùng.Ví dụ: mã sau sẽ yêu cầu người dùng nhập tên của họ và sau đó in lại cho họ:

`` `Python
name = input ("Nhập tên của bạn:")
in ("Tên của bạn là", tên)
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng hàm `input ()` để lấy các loại đầu vào khác, chẳng hạn như số hoặc danh sách.Ví dụ: mã sau sẽ yêu cầu người dùng nhập một số và sau đó in lại cho họ:

`` `Python
number = input ("Nhập một số:")
in ("bạn đã nhập số", số)
`` `

Hàm `input ()` là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để nhận đầu vào từ người dùng theo nhiều cách khác nhau.Để biết thêm thông tin, hãy xem [Tài liệu Python về đầu vào] (https://docs.python.org/3/l Library/Functions.html#input).

** Hashtags: **

* #Python
* #UserInput
* #Đầu vào
* #GetUserInput
* #ReadInput
=======================================
#Python #User Input #input #Get User Input #Read Input

**How to Get User Input in Python**

Getting user input in Python is easy. You can use the `input()` function to get a string from the user. For example, the following code will ask the user to enter their name and then print it back to them:

```python
name = input("Enter your name: ")
print("Your name is", name)
```

You can also use the `input()` function to get other types of input, such as numbers or lists. For example, the following code will ask the user to enter a number and then print it back to them:

```python
number = input("Enter a number: ")
print("You entered the number", number)
```

The `input()` function is a powerful tool that can be used to get input from the user in a variety of ways. For more information, see the [Python documentation on input](https://docs.python.org/3/library/functions.html#input).

**Hashtags:**

* #Python
* #UserInput
* #input
* #GetUserInput
* #ReadInput
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top