python w3schools

thuhienhard

New member
** #Python #W3Schools #Tutorial #Programming #Tìm hiểu **

## Hướng dẫn Python cho người mới bắt đầu trên W3Schools

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm phát triển web, khoa học dữ liệu và học máy.Đó là một ngôn ngữ đa năng dễ học, làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho người mới bắt đầu.

Hướng dẫn này sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản của lập trình Python.Chúng tôi sẽ bao gồm các chủ đề như biến, kiểu dữ liệu, toán tử, câu lệnh, chức năng và mô -đun điều khiển.Chúng tôi cũng sẽ tạo ra một chương trình Python đơn giản để chứng minh những gì bạn đã học.

## Bắt đầu với Python

Bước đầu tiên là cài đặt Python trên máy tính của bạn.Bạn có thể tải xuống phiên bản Python mới nhất từ trang web chính thức.

Khi bạn đã cài đặt Python, bạn có thể mở một trình thông dịch Python bằng cách nhập lệnh sau trong cửa sổ đầu cuối:

`` `
Python
`` `

Trình thông dịch Python sau đó sẽ hiển thị một lời nhắc, trông như thế này:

`` `
>>>
`` `

Bây giờ bạn có thể bắt đầu nhập mã Python.Ví dụ: bạn có thể nhập mã sau để in tin nhắn "Xin chào thế giới!"đến bảng điều khiển:

`` `
In ("Hello World!")
`` `

Trình thông dịch Python sau đó sẽ thực thi mã và in đầu ra sau:

`` `
Chào thế giới!
`` `

## Biến và kiểu dữ liệu

Các biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong Python.Để khai báo một biến, bạn sử dụng cú pháp sau:

`` `
var_name = value
`` `

Ví dụ: mã sau tuyên bố một biến có tên là `my_name` và gán nó là giá trị" John Doe ":

`` `
my_name = "John Doe"
`` `

Sau đó, bạn có thể truy cập giá trị của một biến bằng cách sử dụng tên của nó.Ví dụ: mã sau in giá trị của biến `my_name` vào bảng điều khiển:

`` `
in (my_name)
`` `

Python có nhiều loại dữ liệu, bao gồm chuỗi, số, danh sách và từ điển.Các chuỗi được sử dụng để lưu trữ dữ liệu văn bản, các số được sử dụng để lưu trữ dữ liệu số, danh sách được sử dụng để lưu trữ một bộ sưu tập các mục dữ liệu và từ điển được sử dụng để lưu trữ một bộ sưu tập các cặp giá trị khóa.

## Báo cáo lưu lượng điều khiển

Kiểm soát các câu lệnh cho phép bạn kiểm soát luồng thực thi chương trình Python của bạn.Sau đây là một số báo cáo luồng điều khiển phổ biến nhất:

* `if`: câu lệnh` if` cho phép bạn thực thi một khối mã nếu một điều kiện nhất định được đáp ứng.
* `other`: câu lệnh` other` cho phép bạn thực thi một khối mã nếu điều kiện trong câu lệnh `if` không được đáp ứng.
* `Elif`: Câu lệnh` Elif` cho phép bạn kiểm tra nhiều điều kiện và thực thi một khối mã nếu một trong các điều kiện được đáp ứng.
* `for`: vòng` for` cho phép bạn lặp lại một bộ sưu tập các mục.
* `while`: vòng` while` cho phép bạn thực thi một khối mã trong khi một điều kiện nhất định được đáp ứng.

## Chức năng

Các chức năng được sử dụng để nhóm các câu lệnh mã liên quan.Sau đó, bạn có thể gọi một hàm để thực thi các câu lệnh mã trong đó.Để xác định chức năng, bạn sử dụng cú pháp sau:

`` `
DEF Function_Name (tham số):
"" "Chức năng DocString." ""

# Câu lệnh

Giá trị trả lại
`` `

Ví dụ: mã sau xác định một hàm có tên `add_two_numbers` lấy hai số làm tham số và trả về tổng của hai số:

`` `
def add_two_numbers (num1, num2):
"" "Thêm hai số và trả về tổng." ""

trả về num1 + num2
`` `

Sau đó, bạn có thể gọi hàm `add_two_numbers` bằng cách chuyển nó hai số làm đối số.Ví dụ: mã sau gọi hàm `add_two_numbers` và in kết quả vào bảng điều khiển:

`` `
in (add_two_numbers (10, 20))
`` `

## Mô -đun

Các mô -đun được sử dụng để sắp xếp mã thành các tệp riêng biệt.Bạn có thể nhập các mô -đun vào chương trình Python của mình để truy cập chức năng của chúng.Để nhập mô -đun, bạn sử dụng cú pháp sau:

`` `
Nhập mô -đun_name
=======================================
**#Python #W3Schools #Tutorial #Programming #learn**

## Python Tutorial for Beginners on W3Schools

Python is a popular programming language that is used for a wide variety of tasks, including web development, data science, and machine learning. It is a versatile language that is easy to learn, making it a good choice for beginners.

This tutorial will teach you the basics of Python programming. We will cover topics such as variables, data types, operators, control flow statements, functions, and modules. We will also create a simple Python program to demonstrate what you have learned.

## Getting Started with Python

The first step is to install Python on your computer. You can download the latest version of Python from the official website.

Once you have installed Python, you can open a Python interpreter by typing the following command in a terminal window:

```
python
```

The Python interpreter will then display a prompt, which looks like this:

```
>>>
```

You can now start entering Python code. For example, you can type the following code to print the message "Hello World!" to the console:

```
print("Hello World!")
```

The Python interpreter will then execute the code and print the following output:

```
Hello World!
```

## Variables and Data Types

Variables are used to store data in Python. To declare a variable, you use the following syntax:

```
var_name = value
```

For example, the following code declares a variable named `my_name` and assigns it the value "John Doe":

```
my_name = "John Doe"
```

You can then access the value of a variable by using its name. For example, the following code prints the value of the `my_name` variable to the console:

```
print(my_name)
```

Python has a variety of data types, including strings, numbers, lists, and dictionaries. Strings are used to store text data, numbers are used to store numerical data, lists are used to store a collection of data items, and dictionaries are used to store a collection of key-value pairs.

## Control Flow Statements

Control flow statements allow you to control the flow of execution of your Python program. The following are some of the most common control flow statements:

* `if`: The `if` statement allows you to execute a block of code if a certain condition is met.
* `else`: The `else` statement allows you to execute a block of code if the condition in the `if` statement is not met.
* `elif`: The `elif` statement allows you to check multiple conditions and execute a block of code if one of the conditions is met.
* `for`: The `for` loop allows you to iterate over a collection of items.
* `while`: The `while` loop allows you to execute a block of code while a certain condition is met.

## Functions

Functions are used to group together related code statements. You can then call a function to execute the code statements within it. To define a function, you use the following syntax:

```
def function_name(parameters):
"""Function docstring."""

# Code statements

return value
```

For example, the following code defines a function named `add_two_numbers` that takes two numbers as parameters and returns the sum of the two numbers:

```
def add_two_numbers(num1, num2):
"""Adds two numbers and returns the sum."""

return num1 + num2
```

You can then call the `add_two_numbers` function by passing it two numbers as arguments. For example, the following code calls the `add_two_numbers` function and prints the result to the console:

```
print(add_two_numbers(10, 20))
```

## Modules

Modules are used to organize code into separate files. You can import modules into your Python program to access their functionality. To import a module, you use the following syntax:

```
import module_name
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top