python wait

bichduyen369

New member
## Python chờ đợi

# Python
# Đa luồng
# Đồng thời
# Đồng bộ hóa
# Chặn

** Python chờ gì? **

Python Wait là một chức năng tích hợp cho phép bạn tạm dừng việc thực hiện một luồng cho đến khi một điều kiện nhất định được đáp ứng.Điều này có thể hữu ích để đồng bộ hóa các luồng hoặc để đảm bảo rằng một luồng chỉ thực thi sau khi một chủ đề khác kết thúc.

** Cách sử dụng Python Chờ? **

Hàm chờ đợi có hai đối số:

* Đối số đầu tiên là một điều kiện phải được đáp ứng trước khi luồng có thể tiếp tục.Đây có thể là một giá trị boolean, một hàm hoặc giá trị hết thời gian.
* Đối số thứ hai là lượng thời gian để chờ đợi điều kiện được đáp ứng.Đây có thể là một số giây, số điểm nổi hoặc giá trị `none`.

Nếu điều kiện được đáp ứng trước khi hết thời gian chờ, luồng sẽ tiếp tục.Nếu thời gian chờ hết hạn, luồng sẽ bị gián đoạn.

**Ví dụ:**

Mã sau đây cho thấy cách sử dụng chức năng Chờ Python để đồng bộ hóa hai luồng:

`` `Python
nhập luồng

Def Thread_1 ():
# Làm một số công việc

Chủ đề.wait (10)

Def Thread_2 ():
# Làm một số công việc khác

Chủ đề.wait (5)

T1 = Threading.Thread (Target = Thread_1)
T2 = Threading.Thread (Target = Thread_2)

t1.start ()
t2.start ()

t1.join ()
t2.join ()
`` `

Trong ví dụ này, hàm `thread_1 ()` sẽ đợi trong 10 giây trước khi tiếp tục.Hàm `thread_2 ()` sẽ đợi trong 5 giây trước khi tiếp tục.Điều này đảm bảo rằng hàm `thread_1 ()` hoàn thành trước khi hàm `thread_2 ()` bắt đầu.

** Tài nguyên bổ sung: **

* [Tài liệu chờ đợi Python] (https://docs.python.org/3/l Library/threading.html#threading.wait)
* [Hướng dẫn đa luồng Python] (https://realpython.com/python-multithreading/)
* [Hướng dẫn đồng thời Python] (https://www.freecodecamp.org/news/python-concurrency-tutorial/)
=======================================
## Python Wait

# Python
# Multithreading
# Concurrency
# Synchronization
# Blocking

**What is Python Wait?**

Python Wait is a built-in function that allows you to pause the execution of a thread until a certain condition is met. This can be useful for synchronizing threads or for ensuring that a thread only executes after another thread has finished.

**How to use Python Wait?**

The Python Wait function takes two arguments:

* The first argument is a condition that must be met before the thread can continue. This can be a Boolean value, a function, or a timeout value.
* The second argument is the amount of time to wait for the condition to be met. This can be a number of seconds, a floating-point number, or a `None` value.

If the condition is met before the timeout expires, the thread will continue. If the timeout expires, the thread will be interrupted.

**Example:**

The following code shows how to use the Python Wait function to synchronize two threads:

```python
import threading

def thread_1():
# Do some work

threading.wait(10)

def thread_2():
# Do some other work

threading.wait(5)

t1 = threading.Thread(target=thread_1)
t2 = threading.Thread(target=thread_2)

t1.start()
t2.start()

t1.join()
t2.join()
```

In this example, the `thread_1()` function will wait for 10 seconds before continuing. The `thread_2()` function will wait for 5 seconds before continuing. This ensures that the `thread_1()` function finishes before the `thread_2()` function starts.

**Additional Resources:**

* [Python Wait Documentation](https://docs.python.org/3/library/threading.html#threading.wait)
* [Python Multithreading Tutorial](https://realpython.com/python-multithreading/)
* [Python Concurrency Tutorial](https://www.freecodecamp.org/news/python-concurrency-tutorial/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top