python xml parser

## Python XML phân tích cú pháp

[Liên kết đến bài viết tham chiếu] (https://docs.python.org/3/l Library/xml.etree.elementtree.html)

### Trình phân tích cú pháp XML là gì?

Trình phân tích cú pháp XML là một chương trình phần mềm đọc và phân tích các tài liệu XML.XML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu.Trình phân tích cú pháp XML chuyển đổi tài liệu XML thành định dạng có thể dễ dàng được xử lý bởi các chương trình khác.

### Tại sao tôi cần một trình phân tích cú pháp XML?

Trình phân tích cú pháp XML được sử dụng để phân tích các tài liệu XML cho nhiều mục đích khác nhau.Ví dụ: trình phân tích cú pháp XML có thể được sử dụng để:

* Trích xuất dữ liệu từ các tài liệu XML
* Xác thực tài liệu XML đối với lược đồ
* Chuyển đổi tài liệu XML thành các định dạng khác
* Tạo mã từ tài liệu XML

### Làm cách nào để sử dụng trình phân tích cú pháp XML trong Python?

Thư viện tiêu chuẩn Python bao gồm một mô -đun gọi là `xml.etree.elementtree` có thể được sử dụng để phân tích các tài liệu XML.Mô -đun `ElementTree` cung cấp một số chức năng để đọc, phân tích cú pháp và thao tác các tài liệu XML.

Để phân tích một tài liệu XML bằng `ElementTree`, bạn có thể sử dụng hàm` parse () `.Hàm `parse ()` lấy tên tệp hoặc đối tượng tệp làm đối số của nó.Hàm `parse ()` trả về một đối tượng `ElementTree`, đại diện cho phần tử gốc của tài liệu XML.

Khi bạn có một đối tượng `ElementTree`, bạn có thể sử dụng phương thức` iter () `để lặp lại các phần tử con của phần tử gốc.Bạn cũng có thể sử dụng phương thức `find ()` để tìm các phần tử cụ thể trong tài liệu XML.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng mô -đun `ElementTree`, vui lòng tham khảo [tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/l Library/xml.etree.elementtree.html).

### hashtags

* #Xml
* #Xml trình phân tích cú pháp
* #Python
* #data phân tích cú pháp
* #Software Development
=======================================
## Python XML Parser

[Link to reference article](https://docs.python.org/3/library/xml.etree.elementtree.html)

### What is an XML parser?

An XML parser is a software program that reads and parses XML documents. XML is a markup language that is used to store and transport data. XML parsers convert XML documents into a format that can be easily processed by other programs.

### Why do I need an XML parser?

XML parsers are used to parse XML documents for a variety of purposes. For example, XML parsers can be used to:

* Extract data from XML documents
* Validate XML documents against a schema
* Transform XML documents into other formats
* Generate code from XML documents

### How do I use an XML parser in Python?

The Python standard library includes a module called `xml.etree.ElementTree` that can be used to parse XML documents. The `ElementTree` module provides a number of functions for reading, parsing, and manipulating XML documents.

To parse an XML document using `ElementTree`, you can use the `parse()` function. The `parse()` function takes a filename or a file object as its argument. The `parse()` function returns an `ElementTree` object, which represents the root element of the XML document.

Once you have an `ElementTree` object, you can use the `iter()` method to iterate over the child elements of the root element. You can also use the `find()` method to find specific elements in the XML document.

For more information on using the `ElementTree` module, please refer to the [Python documentation](https://docs.python.org/3/library/xml.etree.elementtree.html).

### Hashtags

* #Xml
* #Xml parser
* #Python
* #data parsing
* #Software development
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top