python xor

..

Toán tử XOR (^) là một toán tử bitwise trả về 1 nếu các bit của hai toán hạng là khác nhau và 0 nếu chúng giống nhau.Nói cách khác, nó thực hiện một hoạt động hoặc độc quyền hợp lý.

Toán tử XOR thường được sử dụng để thực hiện so sánh "một chiều" của hai giá trị.Ví dụ: bạn có thể sử dụng toán tử XOR để kiểm tra xem một số chẵn hay số lẻ.Nếu số chẵn, XOR của số có 1 sẽ là 0. Nếu số là số lẻ, thì XOR của số có 1 sẽ là 1.

Toán tử XOR cũng có thể được sử dụng để trao đổi hai giá trị.Để làm điều này, bạn chỉ cần xor hai giá trị lại với nhau, và sau đó XOR kết quả với các giá trị ban đầu.Điều này sẽ hoán đổi hiệu quả hai giá trị.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng toán tử XOR trong Python:

`` `Python
A = 5
B = 7

in (a ^ b) # 2

a ^= b
b ^= a
a ^= b

in (a) # 7
in (b) # 5
`` `

## hashtags

* #Python
* #xor
* #bitwise
* #Nhà điều hành
* #binary
=======================================
#Python #xor #bitwise #operator #binary ## Python XOR Operator

The XOR operator (^) is a bitwise operator that returns a 1 if the bits of the two operands are different, and a 0 if they are the same. In other words, it performs a logical exclusive OR operation.

The XOR operator is often used to perform a "one-way" comparison of two values. For example, you could use the XOR operator to check if a number is even or odd. If the number is even, the XOR of the number with 1 will be 0. If the number is odd, the XOR of the number with 1 will be 1.

The XOR operator can also be used to swap two values. To do this, you simply XOR the two values together, and then XOR the result with the original values. This will effectively swap the two values.

Here is an example of how to use the XOR operator in Python:

```python
a = 5
b = 7

print(a ^ b) # 2

a ^= b
b ^= a
a ^= b

print(a) # 7
print(b) # 5
```

## Hashtags

* #Python
* #xor
* #bitwise
* #operator
* #binary
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top